FAQs Complain Problems

हाम्रो तानसेन

Read More

तानसेन

Read More

रानीमहल

Read More

तानसेन नगर कार्यपालिका कार्यालय

Read More

शितल पार्टी , तानसेन

Read More

अर्गली दरबार ,ता.न.पा -१४

Read More

अमरनारायण मन्दिर, ता.न.पा -२

Read More

Night view - Tansen

Read More

भगवती मन्दिर

Read More

घटना दर्ता अभियान सफल पारौ

Read More

घटना दर्ता अभियान सफल पारौ

Read More

The sanitation program by Mehaldara toll development Institution

मिति २०७४/१२/१४ गते बिहिबार को दिन मेहलधारा टोल विकास सस्था ले  सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न  गरेको  छ  | यस संस्था ले महिना को २ दिन  १ गते र १५ गते यो आभियन संचालन गरेको  हो 

Notice of solar street lighting supply and connection shillband bids

Early Environmental Information (IEE) Public Information

 

 

Road construction / Road maintenance / Pole purchase information

सिपमुलक कम्पुटर तालिम को संचालन

तानसेन नगर कार्यपलिकाका नगर प्रमुख ,उप प्रमुख साथै सम्पुर्ण कार्यपालिकाका सदस्य हरु  ७ दिने सिपमुलक कम्पुटर तालिममा सहभागी हुदै 

 

Pages

News & Events

जनप्रतिनिधि

कर्मचारी

9857074111
info@tansenmun.gov.np

नगर प्रवक्ता

सूचना अधिकारि

भरत प्रसाद आचार्य
९८४७०२८३६८
bharatsuyog1@gmail.com /suchanaadhikari@tansenmun.gov.np

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो चौमासिक भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा / आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सरोकारवालालाई गोष्ठीमा सहभागी हुने पत्र
२. सबै शाखाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण
३. समष्टिगत प्रस्तुतीकरण(Power-point)
४. उपस्थिती पुस्तिका
५. सहभागीलाई दिने प्रतिबेदनको फोटोकपी

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- सबै कागजात प्राप्त भए सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. वडाको सिफारिस
२. प्राबिधिकको अन्तिम मूल्याकंन 
३. उपभोक्ता समितिको भूक्तानी सम्बन्धी निवेदन
४. खर्च सार्वजनिकीकरण गरेको प्रतिलिपि
५. खर्चको पुष्ट्यांई हुने  बिल, भरपाई
६.अनुगमन समितिको सिफारिस निर्णय
७. गुणस्तर परीक्षण प्रतिबेदन(आवश्यकतानुसार)
८. निर्माण सम्पन्नको फोटो

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धि
सेवा समयः- चैत्रको दोश्रो हप्ता देखि बैसाख मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बजेट मार्गदर्शन 
२. समय तालिका
३. वडा भेलासम्बन्धी पत्र
४. वडा भेलाको माइन्यूट

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धि
सेवा समयः- प्राबिधिक मूल्याकंन प्राप्त भएमा अनुकुल समय पारेर सोही हप्ता
जिम्मेवार अधिकारीः- १.अनूगमन समिति २. योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत ३. प्राबिधिक शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनूगमन समितिको बैठक पुस्तिका
२. योजनाको फाइल प्राबिधिक मूल्याकंन प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- योजना सम्झौता भएको १५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.उपभोक्ता समिति गठनको निर्णय प्रतिलिपि
२.अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नामावली उल्लेखित पत्र

सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- सबै कागजात प्राप्त भए सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- १ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत २. योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत ३. वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. वडाको सिफारिस
२. प्राबिधिक लागत अनूमान
३. उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय (गठन, अनूगमन समिति र बैंक खाता संचालन)
४. पदाधिकारीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सामाजिक सेवा
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- भरत प्रसाद आचार्य
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियम अनुसारको कर दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-

 

 • समूह, उपभोक्ता , टो.वि.स  गठन वा स्वीकृति भएको वडाको सिफारिस 
 • कार्यक्रम संचालनको लागि वडाको सिफारिस 
 • निर्णय प्रतिलिपि 
 • प्रस्तावना पत्र 
 • सम्झौता पत्र स्वीकृत
 • वडाको सिफारिस पत्र 

भुक्तानी प्रक्रियाको लागि 

 • बिल भरपाई 
 • सम्पन्न प्रतिवेदन 
 • फोटो 
 • सिफारिस पत्र
सेवा प्रकारः- राजश्व सम्बन्धी
सेवा समयः- पुरानो करदाता -३० मिनेट / नया भए - ४५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख / वडा कार्यालय सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय /वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सम्पति मूल्यांकन अनुसार ( आर्थिक ऐन दररेट बमोजिम )
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पुरानो कर तिरेको रसिद 
 • लालपुर्जा 
सेवा प्रकारः- राजश्व सम्बन्धी
सेवा समयः- पुरानोकर दाता भए ३० मिनेट / नया भए ४५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख / वडा कार्यालय सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय /वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसाय कर वर्गीकरण अनुसार (आर्थिक ऐनको दररेट बमोजिम )
आवश्यक कागजातहरुः-

नियम अनुसारको कागजातहरु

सेवा प्रकारः- नक्सा शाखा सम्बन्धी
सेवा समयः- नक्सा पासको लागि १५ दिन देखि ३० दिन , अरु सेवा १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ई.शिव प्रसाद शर्मा
सेवा दिने कार्यालयः- तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- मुख्यत सेवा ग्राहीको परिमाणमा भर पर्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • लालपुर्जा 
 • नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • कर तिरेको रसिद 
 • नापी नक्सा 
 • १ थान नक्सा 
 • नक्सा दरखास्त फारम 

Pages

जानकारी