FAQs Complain Problems

स्वीकृत दरखास्त नामावली प्रकाशन !!!

तानसेन नगरपालिका को बिज्ञापन न  ०१ -०७५/०७६ ,०२  -०७५/०७६,०३  -०७५/०७६,०४  -०७५/०७६,०५  -०७५/०७६ मा आएको उम्मेदवारको 
स्वीकृत दरखास्त नामावली  यस प्रकार रहेको छ।