FAQs Complain Problems

ऐन तथा नियम

ऐन तथा नियम Post date
आ .व २०७८/७९ तानसेन नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम Monday, July 19, 2021 - 13:15
तानसेन नगरपालिकाको नगर दररेट -२०७७/७८ Wednesday, August 19, 2020 - 14:21
आ.व २०७७/७८ तानसेन नगरपालिका बिनियोजन ऐन / बजेट Monday, July 13, 2020 - 18:32
तानसेन नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन -२०७६ Friday, October 4, 2019 - 08:09
आर्थिक ऐन -२०७६ Friday, October 4, 2019 - 08:08
तानसेन नगरपालिकाको उपभोक्तालाई सामग्री वितरण कार्यविधि,२०७५ Wednesday, November 14, 2018 - 15:35
तानसेन नगरपालिकाको सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७५ Wednesday, November 14, 2018 - 15:33
तानसेन नगरपालिकाको युवा परिषदगठन तथा संचालन कार्यविधि,२०७५ Wednesday, November 14, 2018 - 15:30
तानसेन नगरपालिकाको मर्मत सम्भार संचालन कार्यविधि,२०७५ Wednesday, November 14, 2018 - 15:28
तानसेन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि ) नियमावली ,२०७४ Wednesday, November 14, 2018 - 15:24

Pages