FAQs Complain Problems

जानकारी गराइएको !!!

तानसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता हुन आएका र फैसला भएका मुद्दाको विवरण तपसिल अनुसार भएको जानकारी 

क्र.स  मुद्दा विवरण  दर्ता भएका  अदालत पठाइएका  जिप्रका पठाइएको  मेलमिलाप र अन्य  मध्यम बाट समाधान भएका 
श्रीमती मार्फत सम्बन्ध बिच्छेत    २       २       -                    -
बहुविवाह     ९        -       ९  
घटना दर्ता     ७        -       -                   ७
घर जग्गा साँधसिमाना     ८      -       -                   ८
अन्य     ३      -      -                   ३
जम्मा     २९       २      ९                  १८