FAQs Complain Problems

आय /व्यय विवरण

ता.न.पा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम ,नियन्त्रण तथा उपचार कोषको  मिति २०७७/०३/१५ गते सम्मको आय /व्यय विवरण यसै साथ इमेलमा पठाइएको व्यवहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ  ।  

Supporting Documents: