FAQs Complain Problems

योजनाको बैंक खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

  • उपभोक्ता समितिको निवेदन
  • उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि 
  • एक -एक  प्रति फोटो (अध्यक्ष ,सचिव ,कोषाध्यक्षको )
  • उपभोक्ता समितिको छाप 
  • नागरिकताको  फोटोकपी  (अध्यक्ष ,सचिव ,कोषाध्यक्षको)
  • दस्तखत नमुना कार्ड ( अध्यक्ष ,सचिव ,कोषाध्यक्षको संयुक्त  )