FAQs Complain Problems

Public Procurement Tender Notices

Invitation for Online Bids

ठेक्का नं TM/PLP/W/NCB/15/2079-080 को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा

Professional Aluminium Febricator को आसय सम्बन्धि सूचना

,Desktop Computer ,Multifunction Printer and others electronic Devies.को आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Invitation of online bids of supply of Medicines and surgical item and Purchase of Laptop ,Desktop Computer ,Multifunction Printer and others electronic Devies.

बनदेबी बसपार्कको आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

सेनेटरी प्याडको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताबको आसय -पत्र सम्बन्धि सूचना

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Invitation For online Bid - Construction of Bus Park

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

Invitation of online Bid

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Invitation of online Bid

Invitation For Online Bids

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Invitation of Online Bids ( Road Maintenance work )

Invitation For Online Bids - Supply of Medicines and Surgical items for primary health services

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

Request For Sealed Quotation -Operation Of Registration camp Vital Event Registration, Social Security and Releted Complaint.

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Invitation for Online Bids

उपकरण खरिदको आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धि ७ दिने सूचना

Notice for shortlisted consultants And Request for proposal

प्राविधिक प्रस्ताब स्वीकृत / आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सूचना

Invitation for Online Bids

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना -दोस्रो पटक प्रकाशित

तानसेन नगरपालिका कार्यालयको भवन सटर भाडामा दिने सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना

प्राविधिक प्रस्ताब स्वीकृत / आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना

Record of EOI opening

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI)

Tender notice of Industrial village Boundary wall

डबल क्याप सवारीसाधन खरिद गर्ने सूचना

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP EXPRESSION OF INTEREST (PPP-EOI)

Invitation for Bids

Request for Sealed Quotation ( Operation of Registration (Camp for Vital Events Registration, Social Security and related complaint)

Invitation for Bids

ढुंगा गिट्टी ,बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

ढुंगा गिट्टी ,बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

RFP for bus terminal

RFP for Industrial Village

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

Request for Quotation Notice

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

आसय पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

Invitation for sealed quotation

आसयपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

आसयपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धि सुचना

GARBAGE COMPACTOR TRUCK खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

औषधी खरिदको बोलपत्र आब्हानको सूचना

ढुंगा , गिट्टी, बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Notice of purchase printing and stationary

मसलन्द एवं स्टेशनरी सामान खरिद र छपाई सम्बन्धि सूचना

सौर्यबत्ती तथा बिधुत पोल सम्बन्धि शिलबन्दि कोटेसन

Notice of solar street lighting supply and connection shillband bids

ग्याबिन जाली खरिद कार्यको सुचना

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित २०७३ बैशाख 29)

सवारी साधन खरिद कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना