FAQs Complain Problems

ऐन तथा नियम

ऐन तथा नियम Post date
तानसेन नगर कार्यपालिकाको उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने योजना कार्यन्वयन कार्यविधि २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:28
तानसेन नगरपालिकाको नगर सुत्केरी स्याहार खर्च वितरण कार्यविधि २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:26
तानसेन नगरपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:23
तानसेन नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:21
तानसेन नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली , २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:19
नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:18
बिनियोजन ऐन (पहिलो संसोधन) २०७४ Friday, November 2, 2018 - 14:12
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ Friday, November 2, 2018 - 13:12
तानसेन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ Friday, November 2, 2018 - 13:11
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४ Friday, November 2, 2018 - 13:08

Pages