FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

२०७५/०७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभ ग्राहीहरुको अभिलेख

आ.व. २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको नामावली

चालु आ.व २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको नामावली

२०७१/०४ देखि २०७१/०७ सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता

२०७१/०४ देखि २०७१/०७ सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता-सबै विवरण(जेष्ठ नागरिक, बिदुवा, अपाङ्ग, बालबालिका, दलित, एकल महिला ) यहि फाइलमा उपलब्ध छ|

Pages