ग्यालरी

     तानसेन नगरपालिकाको  दोश्रो नगर सभा यही मिति २०७४/१२/२८ गते प्रारम्भ भई २०७४/१२/२९ मा सम्पन्न भएको छ । नेपाल को संबिधान भाग १८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय व्यवस्थापिकाको सम्बैधानिक प्रावधान अनुरुप तानसेन नगरपालिकाले दोश्रो नगर सभा गरेको हो । सामान्यतया व्यवस्थापिका बैठक अर्थात् सदन दुई प्रकारको हुन्छ हिउदे सदन र वर्षे सदन । हिउदे अधिबेशनमा ऐन, कानून को निर्माण गरिन्छ अनि वर्षे अधिवेशनमा बजेट ,बिनियोजन ऐन,आर्थिक ऐन  हरु निर्माण गरिन्छ ।

 

तानसेननगरपालिकाको दोश्रो नगर सभामा नगरपालिका लाइ तत्काल  चाहिने केही ऐनहरु पारित भएका छन्  ।  जून देहाय अनूसार छन् ।

१. बिनियोजन ऐन २०७४ (संसोधित)

२. आर्थिक कार्यविधि( नियमित तथा  व्यवस्थित गर्न बनेको ) ऐन २०७४

३. प्रशासकीय कार्यबिधि (नियमित तथा  व्यवस्थित गर्न बनेको) ऐन २०७४

४.कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४

५.न्यायिक समितिले उजूरीको कारबाही  गर्दा अपनाउनु पर्ने  कार्यविधि ऐन २०७४

६. तानसेन नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचारसंहिता २०७४

७. सहकारी ऐन २०७४

उपरोक्त ऐनहरु तानसेन नगपालिका बाट जारि हुने राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै प्रारम्भ हुनेछ ।जो तत्कालै जारी हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

तानसेन नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बाट पारित भएको बिनियोजन ऐन २०७४ लाई यस दोश्रो सभामा आशिक संसोधन  गरिएको छ । बिनियोजन ऐन २०७४ मा  उल्लेखित चालु आ .व का लागी स्वीकृत योजना तथा  कार्यक्रम संसोधन  तथा थपघट भएका छन्  । प्रथम  नगर सभाले पारित गरेको रु ६९,११,३१,९४७।-अक्षेरुपी उन्सत्तरी करोड एघार लाख एकतिस हजार नौ सय सडचालिस रुपैया लाई संसोधन गरेर  रु ६९६९९७७३४।- अक्षेरुपी उन्सत्तरी करोड उन्सत्तरी लाख सन्तानब्बे हजार सात सय चौतिस  रुपैया मात्र पारित गरिएको छ ।