FAQs Complain Problems

Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 15 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 16 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 22 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 23 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 24 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 25 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).

मैले व्यवसाय दर्ता सिफारिस लिन चहान्छु त्यसको लागि के के चाहिन्छ होला ?

१) निवेदन पत्र

२) व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) आफ्नै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

५)दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो