News & Events

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७३ बैशाख १३)

 यस तानसेन नगरपालिका को सहर पुनर्उत्थान योजना (City Renovation Plan) निमार्णको कार्य परामर्श सेवा बाट गर्नु पर्ने भएकाले  यो प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ । इच्छुक फर्मले तल उल्लेखित अवधि भित्र रु ३०० फिर्ता नहुने गरी इजाजत पत्र VAT/PAN प्रमाण पत्र र आ .