सुबिधा तथा नगर कर

राजश्व दररेटहरु

यस तानसेन नगरपालिकाको आ.व. २०७३÷०७४ को लागि नगरस्तरीय राजश्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सिफारिस तथा राजश्व प्रक्षेपण, कर प्रक्षेपण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पेश भए अनूसारको सिफारिसलाई स्वीकृत गरी देहाय बमोजिमको राजश्व सम्बन्धि दररेटहरु कायम गर्ने निणर््ँय गरियो ।
१.   एकिकृत सम्पती कर
तानसेन नगरपालिका क्षेत्र भित्र लिईदै आएको एकिकृत सम्पत्ति करमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ सातौ संशोधन मार्फत संशोधन भएका उपनियम बमोजिम जग्गाको मूल्याड्ढन गर्दा सम्पत्ति रहेकोस्थान, सरकारी निकायले निर्धारण गरेको न्युनतम् दर, उपलब्ध सेवा सूविधाको आधारमा र घर रहेको जग्गाको (लेण्ड फ्लोर एरिया रेसियो) को दूई गूण्ाँ क्षेत्रफल कायम गरिने र बा¤की रहेको जग्गामा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको भए ४० प्रतिशत र अन्य कार्यमा प्रयोग भएको भए ५० प्रतिशत एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउने । जिल्ला मालपोत कार्यालयको आ.व. २०७२÷०७३को न्युनतम् रजिष्टेशन मूल्याड्ढनको ७५  प्रतिशत आगामी आ.व. २०७३÷०७४को लागि एकिकृत सम्पत्ति कर मूल्याड्ढन दर कायम गरिएको छ । 

जग्गा मुल्याड्ढन दररेट
सि.नं.    क्षेत्र                   प्रति रोपनी रु.
 क     वर्गका जग्गाहरु        १,०८,००,०००
१    ता.न.पा. ३ रेडक्रस ग्यारेज देखि पूर्व बसपार्क हूदै पन्थीटोल झर्ने सिढी सम्म, बसपार्क देखि उत्तर आन्दोलनचोक हूदै पश्चिम तल्लो पेट्रोल पम्प झर्ने सिढी सम्म    
२    आन्दोलन चोक देखि भिमससेनटोल हूदै देववाण्ँी स्कूल पछाडीको मेहल्धारा जाने बाटो सम्म    
३    आन्दोलन चोक देखि उत्तर एभरेष्ट दात उपचार केन्द्र सम्म    
४    ता.न.पा. ८ शितलपाटी देखि भगवती मिन्दर तर्फ जे.भि.टी. निस्कने साघूरो ठाडो गल्ली सम्म शितलपाटी देखि पश्चिम जे.भि.टी. स्कूल चोक (पूरानो नापी कार्यालय जाने चोक) सम्म, शितलपाटी देखि पूर्व असन साघूरो गल्ली (छेडी), दक्षिण मखनटोल,        सिल्खानटोल, विशालबजार, जनस्वास्थ्य कार्यालय हूदै एमाले पार्टी कार्यालय जाने बाटो सम्म र पश्चिम माईती नेपाल रहेको घर सम्म मूल सडक स¤ग जोडिएका जग्गाहरु    
  ख  वर्गमा पर्ने जग्गाहरु    ७२,००,०००
५    बर्तूङ्ग चौराहा क्षेत्र पूर्ब राम्दीतर्फ जाने सडकको सडक विभाग कार्यालय सम्म र दक्षिण सडक विभागको गोदाम सम्म उत्तर पश्चिम दूर्गा राईस मिल सम्म र विद्यूत ट्रान्सफर्मर सम्म सडक संग जोडिएका जग्गाहरु ।    
६    ता.न.पा. ४ रेडक्रस ग्यारेज देखी कृषि कार्यालय झर्ने चोक सम्मका सडक स¤ग जोडिने जग्गाहरु ।    
७    ता.न.पा. ३ तल्लोपेट्रोल पम्म झर्ने बाटो देखि पश्चिम एमाले पार्टी कार्यालय जाने चोक सम्मका सडक स¤ग जोडिने जग्गाहरु ।    
८    हूलाक कार्यालय अगाडी मेडिकल देखि तल एभरेष्ट दा¤त उपचार केन्द्र सम्मका सडक स¤ग जोडिने जग्गाहरु ।    
९    असन छेडी देखि नारायणस्थान चोकसम्मका ठँडो बाटोस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
१०    ता.न.पा. १ देववाणी स्कूल छेउको मेहल्धारा निस्कने चोक देखी मिसन सडक वेथल वोर्डिङ जाने बाटो सम्म सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
११    शितलपाटी देखि उत्तर ठाडो गल्ली र सो पश्चिम राजेन्द्र गोविन्दको गेट अगाडी चोक र पूर्व तर्फ जेनिथ निवास सम्म मूल सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
    ग  वर्गका जग्गाहरु    ४८,००,०००
१२    टक्सार रिडिचोक देखि निशानधारा र रिडिचोक देखि भगवती मन्दिर नजिकको नापी शाखा निस्कने साघूरो गल्ली सम्म सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
१३    जे.भी.टी. स्कूल चोक देखि नापी शाखा र जे.भि.टी. उत्तर हूदै श्रीनगर चक्रपथ सम्मका सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
१४   एभरेष्ट दात उपचार केन्द्र देखि ने.का. पार्टी कार्यालय हूदै मट्टितेल डिलरसम्म बाटोको दायावाया जोडिने जग्गाहरु     
१५    सिल्खानटोल, विशालबजार क्षेत्रका भित्री जग्गाहरु र सरकारी वकिल कार्यालय आसपासका जग्गाहरु, र रेडक्रस एम्बूलेन्स देखि घरेलू कार्यालय सम्मका बाटँेस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
१६    मेहल्धारा क्ष्ँेत्रका पि.सि.सि.मोटरबाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
१७    भगवतीटोल जेनिथ निवास देखि शिव मन्दिर चोकसम्मका जग्गाहरु    
१८    रिडि सडक देखि एमाले पार्टी कार्यालय हूदै गाडी जाने ठाउ¤ सम्म र पेट्रोल पम्प देखि जिल्ला अस्पताल सम्म    
१९    पन्थीटोल झर्ने बाटो देखि पूर्व व्यारेक गेटसम्मका जग्गाहरु    
२०    वेथल वोर्डिङ झर्नेे बाटो देखि पूर्व वडा नं. १ को सिमाना सम्मका जग्गाहरु    
२१    टक्सार माईती नेपाल रहेको भवन देखि पश्चिम विद्यूत ट्रान्सफर्मर सम्म मूलसडक स¤ग जोडिने जग्गाहरु    
२२    जे.भि.टी. स्कूल चोक देखि पश्चिम बसन्तपूर भिमसेन मन्दिर सम्मका मूल सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
२३    वेथल वोर्डिङ जाने मोटरबाटो हदै आयूर्वेद औषधालय हूदै वडा नं. १ को सिमानाको मोटर सम्म बाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
    घ   वर्गका जग्गाहरु    ३९,००,०००
२४    मिसन सडकको ता.न.पा. १ को सिमाना देखि मिसन अस्पताल सम्म भिर पहरो बाहेक सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
२५    ठूटीपीपल शिवमन्दिर उत्तर हूदै पाल्पा ईन्जिनियरिङ कलेज हूदै चक्रपथ र पप मा.वि. तलबाट मिशन अस्पतालको पानी टंकी हूदै चक्रपथ र प.प. मा.वि. बाट गैरागाउ¤ हूदै मिसन जाने बाटोको ता.न.पा. ८ को सिमाना सम्मको मोटरबाटो तथा प.प.          मा.वि. तलबाट असन छेडी सम्म मोटरबाटो सम्म जोडिने जग्गाहरु    
२६    बसन्तपूर भिमसेन मन्दिर देखि तल्लो बाटो बतासेडाडा जाने र माथिल्लो बाटो कैलाशनगर हूदै श्रीनगर होटलसम्म र जे.भि.टी. उत्तर आ¤खा अस्पताल जाने चोक देखि सेन्ट कपितानियो हूदै मंगल सरको घरहूदै श्रीनगर जाने चोकसम्म सडकस¤ग               जोडिने जग्गाहरु    
२७   भित्री भागका जग्गाहरु टक्सार क्षेत्र, त्रि.वि. क्याम्पस पछाडीको क्षेत्र  (मकैवारी), सिल्खानटोल, लहरेपीपल उत्तर ह्वाईटलेक होटल क्षेत्र, बडिज्ञानटोल, को.ले.नि.का. आसपास, ता.न.पा. १ क्ष्ँेत्र, महेन्द्रवोधी आसपास, जिल्ला अस्पताल            आसपासक्षेत्रका जग्गाहरु    
२८    बारुदखान घरेलू कार्यालय जानेबाटो दक्षिण कारागार जाने बाटो र भू संरक्षण कार्यालय जाने चोक सम्मका र चोक देखी भू संरक्षण झर्ने डिल सम्मका मोटरबाटोस¤ग जोडिने भिर पहरो बाहेकका घडेरी जग्गाहरु    
    ङ    वर्गमा पर्ने जग्गाहरु    २७,००,०००
२९    होलाङदी घूम्ती देखि पूर्व वागवानी हूदै काजीपौवा धोवीधारा देखि वर्तूङ चौराहा विद्यूत ट्रान्सफर्मर सम्म सडकस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
३०    बारुदखान घरेलू कार्यालय देखि पूर्वतर्फका भित्री भागका घडेरी जग्गाहरु    
३१    ता.न.पा. ८ शिवमन्दिर उत्तर र पूर्व प.प. मा.वि. आसपासमा पर्ने भित्री भागका घडेरी जग्गाहरु    
३२    कृषि कार्यालय देखि पशू कार्यालय झर्ने बाटो वरिपरिका जग्गाहरु    
३३    शिवमन्दिर पूर्व ता.न.पा.८ को सिमाना देखि पूर्व गैरागाउ¤ हूदै मिसन अस्पताल सम्म जाने मोटरबाटोस¤ग जोडिने र आयूर्वेद औषधालय तल ता.न.पा. १ को सिमाना देखि श्रीनगर कलेजको जग्गा हूदै माथिल्लो बाटो (आपटारी हूदै जाने बाटो) हाल             ध्रूवघाट  गैरागाउ¤ कालो पत्रे मोटर बाटो स¤ग जोडिने मोटर बाटोको घडेरी जग्गाहरु (तल्लो नया¤ बाटो बाहेक)    
    च  वर्गका जग्गाहरु    १८,००,०००
३४    ता.न.पा. ६ मा पर्ने भित्री भागका घडेरी जग्गाहरु    
३५    ता.न.पा १ का मिसन अस्पताल जाने सडक देखि उत्तर दक्षिण तर्फका भीराला जग्गाहरु    
३६    रिडि तम्घास सडको विद्युत ट्रान्सफर्मर देखि अपू भिलेज सम्मका घडेरी जग्गाहरु    
३७    होलाङिद घूम्ती देखि वर्तूङ विद्यूत ट्रान्सफर्मर सम्मका मूल सडकका भिराला जग्गाहरु    
३८    बसपार्क देखि पन्थीटोल झर्नेबाटो हूदै कारागार जाने मोटर बाटोस¤ग जोडिने जग्गाहरु    
३९    घरेलू कार्यालय देखि उत्तर मूल सडक भन्दा दक्षिण भित्री भागका जग्गाहरु    
४०    भित्री भागका जग्गाहरु (ता.न.पा.८ को सिमाना देखि गैरागाउ¤ हूदै मिसन अस्पताल सम्म जाने मोटरबाटोस¤ग जोडिने र आयूर्वेद औषधालय तल ता.न.पा. १ को सिमाना देखि श्रीनगर कलेजको जग्गा हूदै माथिल्लो नया¤ मोटरबाटो (आपटारी हूदै             जाने बाटो) हाल कालो पत्रे भएको बाटोस¤ग जोडिने मोटर बाटोको घडेरी जग्गाहरु)    
४१    घरेलू कार्यालय दक्षिण पूर्व पशू कार्यालय पूर्व हूदै भूसंरक्षण कार्यलय झर्ने मोटरबाटो र सो देखि पूर्व कारागार जाने मोटर बाटोको कारागार चोकसम्म र सो दक्षिण काजिपौवा निस्कने पूरानो गोरेटो बाटो देखि तल राजमार्गसम्म जोडिने बाहेक                     मोटरबाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
४२    बसपार्क तल गाईनेटोलका घडेरी जग्गाहरु    १८,००,०००
    छ  वर्गका जग्गाहरु    १५,००,०००
४३    वर्तूङ सडक कार्यालय देखि सिंचाई कार्यालय सम्मका राजमार्ग स¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
४४    ता.न.पा. ७ का भित्री भागका जग्गाहरु    
४५    यसपाल शाक्यको घर नेरको चौपारी देखि होलाङदी झर्ने बाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
४६    काजीपौवा दक्षिणपूर्व हूदै तानसेन बहुमुखी क्याम्पसको पछाडी निर्माणाधिन घडेरी जग्गा र सो देखि पूर्व गोविन्द घिमिरेको घर, सो देखि पूर्व भानूभक्त भट्टराईको घर, सो देखि पूर्व दयाराम पाण्डेको भाईको घर र सो देखि पूर्व वर्तूङको विद्यूत                   ट्रान्सफर्मरसम्म र सो देखि पश्चिम राजमार्ग हूदै काजी पौवा सम्मका राजमार्गस¤ग नजोडिने भित्री मोटरबाटो स¤गजोडिने जग्गाहरु     १८,००,०००
    ज   वर्गका जग्गाहरु    १२,००,०००
४७    खण्ड च को सि.नं ८ अन्तर्गत भित्री भागका जग्गाहरु (घरेलू कार्यालय दक्षिण पूर्व पशू कार्यालय पूर्व हूदै भूसंरक्षण कार्यलय झर्ने मोटरबाटो र सो देखि पूर्व कारागार जाने मोटर बाटोको कारागार चोकसम्म र सो दक्षिण काजिपौवा निस्कने पूरानो गारेटो         बाटो देखि तल राजमार्गसम्म जोडिने बाहेक कच्चि मोटरबाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु)    
४८    लूम्बिनी मेडिकल जाने मोटर बाटो र प्रभास क्षेत्रका राजमार्ग र सो देखि १५० मिटर आसपासमा पर्ने मोटरबाटोस¤ग जोडिने घडेरी जग्गाहरु    
४९    ता.न.पा वडा नं. ३ बसपार्क मूनी पन्थीटोल, कारागार क्षेत्र र कारागार पूर्व साविक वर्तूङ जैसी चौपारी सम्म र कारागार दक्षिण रागमार्गस¤ग नजोडिने घडेरी जग्गाहरु    
    झ वर्गका जग्गाहरु    १२,००,०००
५०    खण्ड छ को सि.नं. ५ अन्तर्गत पर्ने भित्री भागमा पर्ने जग्गाहरु (काजीपौवा दक्षिणपर्व हूदै तानसेन बहूमूखी क्याम्पसको पछाडी निर्माणाधिन घडेरी जग्गा र सो देखि पूर्व गोविन्द घिमिरेको घर, सो दखि पूर्व भानूभक्त भट्टराईको घर, सो देखि पूर्व               दयाराम पाण्डेको जग्गा र सो देखि पूर्व वर्तूङको विद्यूत ट्रान्सफर्मरसम्म र सो देखि पश्चिम राजमार्ग हूदै काजी पौवा सम्मका राजमार्गस¤ग नजोडिने भित्री मोटरबाटोस¤ग जोडिने जग्गाहरु)    
५१    ता.न.पा. वडा नं. ४,५,६र७ मा पर्ने होलाङदी भागका जग्गाहरु र जिल्ला अस्पताल र एमाले पार्टी कार्यालय पछाडीका भिराला जग्गाहरु    
५२    अमरगंज क्षेत्र र सो देखि तलका वरिपरिका जग्गाहरु    
५३    घरेलू कार्यालय देखि पूर्व कारागर तर्फका भिराला जग्गाहरु    
५४    प्रभास क्षेत्रका अन्य घडेरी जग्गाहरु    
    ञ    वर्गका जग्गाहरु    ७,२०,०००
५५    (साविक च वर्ग) साविक वर्तूङ ६,८,९ हाल ता.न.पा. १० मा पर्ने गोर्खेकोट, आढारे, ध्रूवघँट, आपटारीक्ष्ँेत्रका मोटरबाटोस¤ग जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरु     
५६    ता.न.पा. वडा नं. १४मा पर्ने बासटारी क्षेत्रको घडेरी योग्य जग्गाहरु        ७,२०,०००
५७    वर्तूङ चौराहा देखि बासटारी सम्म पर्ने प्रभास क्षेत्र बाहेक मूल सडकका दायावाया जोडिने घडेरी योग्य जग्गाहरु         ९,००,०००
५८    साविक वर्तूङ तथा ता.न.पा. मा पर्ने जग्गाहरु मध्ये केही बञ्जर भिरोलो भई खेतियोग्य पनि नहूने घडेरी योग्य पनि नभएको भनी ता.न.पा. यस कार्यालयमा एकिन प्रमाण ल्याई कार्यालयको ठहर भएमा त्यस्ता जग्गाहरुको         ५०,०००
५९    ता.न.पा. ७ को गाईखर्क क्षेत्रको जग्गाहरु    ३०,०००

साविक मदनपोखरा हाल ता. न. पा. वडा नं. १४ का खेतियोग्य जग्गाहरु ।
किसिम     अवल    दोयम        सिम        चाहार
खेत      १,२३,७५०    ९७५००    ७१५००    ४६२००
पाखो    ७८७५०    ६००००    ५२५००    २२५००
साविक बर्तूङ्ग गा. वि. स. हाल ता.न.पा. मा पर्ने राजमार्ग भन्दा दक्षिण पूर्व सडकस¤ग नजोडिने खेतीयोग्य जग्गाहरु प्रतिरोपनी ।
किसिम     अवल    दोयम    सिम    चाहार
खेत     १२३७५०    ९७५००    ६००००    ३००००
पाखो    ७८७५०    ६००००    ५२५००    २२५०

साविक बन्दीपोखरा गा. वि. स. वडा नं. १, ४,५,९, हाल ता. न पा वडा नं. १२ र १३ मा पर्ने जग्गाकोे न्यूनतम बन्दीपोखरा गा. वि. स सरह हूने छ ।
किसिम     अवल    दोयम    सिम    चाहार
खेत    ३७५००    ३३७५०    २७७५०    १८७५०
पाखो    ३००००    २६२५०    २२५००    १५०००
तर साविक बन्दीपोखरा गा. वि. स. वडा नं. १, ४, ५, ९, हाल ता. न पा वडा नं. १२ र १३ मा पर्ने कालो पत्रे तथा होलाङदी ढूङ्गाखानी वाईपास सडकस¤ग जोडिएका घडेरीयोग्य जग्गाहरुकोे न्यूनतम प्रति आना रु. ६०,०००। र भित्री मोटरबाटोस¤ग जोडिने जग्गाहरु प्रति आना ४१२५०।  
१.१  भौतिक संरचनाको मूल्याड्ढन
०६०÷६१ सालमा लागू भएको भौतिक संरचनाको तपसीलको मूल्याड्ढन निर्देशिका बमोजिम  निम्नानूसार संशोधित मूल्याकंन गर्ने निर्णय गरियो । 
सि.न.            वर्गिकरण                  कोड मूल्याड्ढन
१.    आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर                          रु.७१५।
२.    सिमेन्ट जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रो आर.सि.सि.छाना    रु.६६०।
३.    सिमेन्ट जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रो जस्ताको छाना    रु.६०५।
४.    माटो जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रोे आर.सि.सि.छाना    रु.४९५।
५.    माटो जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रोे जस्ताको छाना    रु.४४०।
६.    सिमेन्ट जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रोे टायलको छाना    रु.३८५।
७.    माटो जोडाइमा इट्टा वा ढूंगाकोगाह्रोे टायलको छाना    रु.२७५।
८.    ग्रामीण वडाका घरहरु                     रु.२२०।
९.    कच्चि घर, कांचो इट्टा वा माटोको गाह्रो बांस वा काठको 
    टांटि भैmं खर अ पराल र साधारण टिनको छाना भएको घरको
     मूल्याड्ढन गरिने छैन                         रु.००।
१.३ संरचना ह्रासकट्टी दर
निर्देशिकाको परिच्छद ३ को ११.५ संग सम्बन्धित ढांचामा ह्रासकट्टी दर निम्नानूसार कायम गरिएको छ ।
संरचनाको किसिम÷संरचनाको आयु    च्ऋऋ    माटोको जोडाई र च्ऋऋ छाना÷सिमेन्टको जोडाई÷जस्ताको छाना    माटोको जोडाई जस्ता÷टायलको छाना    अस्थायी कच्ची घर
१ देखि ५ वर्ष    १०    १०    १५    ३०
६ देखि १० वर्ष    १३    २०    २०    ४०
११ देखि १५ वर्ष    १६    २५    ३५    ४०
१६ देखि २० वर्ष    १९    ३०    ४०    ४०
२१ देखि २५ वर्ष    २२    ३५    ४०    ४०
२६ देखि ३० वर्ष    २५    ४०    ४०    ४०
३१ देखि ३५ वर्ष    २८    ४०    ४०    ४०
३६ देखि ४० वर्ष    ३१    ४०    ४०    ४०
४१ देखि ४५ वर्ष    ३४    ४०    ४०    ४०
४६ देखि ५० वर्ष    ३७    ४०    ४०    ४०
५१ देखि ५५ वर्ष    ४०    ४०    ४०    ४०
५५ वर्ष भन्दा माथि    ४०    ४०    ४०    ४०

१.४ एकीकृत सम्पत्तिकरको दर
जग्गा र भौतिक संरचनाको मूल्याड्ढन पछि कायम हून आएको मूल्यमा देहाय बमोजिमको दरले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाईने छ । साथै संशोधित स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको सातौं संशोधनले कायम गरे अनूरुप गर्ने व्यवस्था क्रमश मिलाईने छ ।

सि.न.    देखी    सम्म    कर
१    रु १    १ लाख २५ हजार    २५
२    १लाख २५ हजार १    २लाख ५० हजार    ५०
३    २लाख ५० हजार १    ३लाख ७५हजार    ७५
४    ३लाख ७५हजार १    ५ लाख    १००
५    ५ लाख १    ६लाख २५ हजार    १२५
६    ६लाख २५ हजार १    ७लाख ५० हजार    १५०
७    ७लाख ५० हजार१    ८लाख ७५ हजार    १७५
८    ८लाख ७५ हजार१    १०लाख     २००
९    १० लाख १    १२ लाख ५० हजार    २५०
१०    १२ लाख ५० हजार१    १५ लाख    ३००
११    १५ लाख १    १७ लाख ५० हजार    ३५०
१२    १७ लाख ५० हजार१    २० लाख    ४००
१३    २०लाख १    २२लाख ५० हजार    ५००
१४    २२लाख ५०हजार १    २५ लाख    ६५०
१५    २५ लाख १    २७ लाख ५०हजार    ८५०
१६    २७ लाख ५० हजार१    ३० लाख    १०००
१७    ३० लाख १    ३५ लाख    १२००
१८    ३५ लाख १    ४० लाख    १८००
१९    ४० लाख १    ४५ लाख    २४००
२०    ४५ लाख १    ५० लाख    ३०००
२१    ५० लाख १    ६२ लाख ५० हजार    ३५००
२२    ६२ लाख ५० हजार १    ७५ लाख    ५५००
२३    ७५ लाख १    ८७ लाख ५० हजार    ७५००
२४    ८७ लाख ५० हजार १    ९० लाख    ८५००
२५    ९० लाख १    १ करोड    १००००
२६    १ करोड १    १ करोड २५ लाख    १२०००
२७    १ करोड २५ लाख १    १ करोड ५० लाख    १४५००
२८    १ करोड ५० लाख १    १ करोड ७५ लाख    १७०००
२९    १ करोड ७५ लाख १    २ करोड    २००००
३०    २ करोड १    २ करोड २५ लाख    २५०००
३१    २ करोड २५ लाख १    २ करोड ५० लाख    ३००००
३२    २ करोड ५० लाख १    ३ करोड    ३५०००
३३    ३ करोड १    ३ करोड ५० लाख    ४००००
३४    ३ करोड ५० लाख १    ४ करोड    ४५०००
३५    ४ करोड १    ४ करोड ५० लाख    ५००००
३६    ४ करोड ५० लाख १    ५ करोड    ६००००
३७    ५ करोड १ देखी माथी प्रति हजार         रु २

१.५. एकीकृत सम्पत्ति करको जरीवाना तथा छुटको व्यवस्था
१    चालु आर्थिक वर्षको कर सोही वर्षको पौष मसान्त भित्र बूझाएमा लाग्ने करमा १०  प्रतिशत छूट दिईने छ ।
२    वक्यौताकर भूक्तानी गर्दा देहाय अनूसार जरिवाना लाग्नेछ ।
क. एक वर्षको वक्यौतामा सो को २०त्रछ ले हून आउने रकम ।
ख. एक वर्ष भन्दा वढीको बक्यौतामा प्रतिवर्ष ३०छत्र ले हून आउने रकम ।
३    पा¤च वर्षसम्म एकीकृत सम्पत्तिकर भूक्तानी नगर्ने करदाताका नाममा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन रोक्का राख्ने कारवाही गरिनेछ ।
४    घरजग्गा रोक्का राखेको दश वर्षसम्म पनि करदाताले कर चूक्ता नगरेमा सम्वन्धीत करदाताको सम्पत्ति प्रचलित कानून वमोजिम लिलाम विक्री गरी कर तथा जरिवाना  असूल उपर गर्न   सकिनेछ ।
५    एकीकृत सम्पत्तिकर वक्यौता राख्ने करदातालाई नगरपालिकाले उपलव्ध गराउ¤दै आएको आकस्मिक वाहेकका अन्य सेवा र सूविधा वन्द गरिनेछ ।
६    एकीकृत सम्पत्तिकर उपशाखावाट कर चूक्ता भएको प्रमाण पेस नगरेसम्म नगरपालिकावाट नय¤ा सेवा तथा सूविधाहरु उपलव्ध गराइने छैन ।
७    विगत आ. व.  देखि २०५० सालसम्मको मालपोत तथा भूमिकरको बक्यौता असूल गर्दा एकमूष्ठ वक्यौता रकममा ९० प्रतिशतले जरीवाना लाग्नेछ ।
८    २०५१ साल देखि ०६०÷०६१ साल सम्मको एकमूष्ठ वक्यौता रकममा ६० प्रतिशतले जरीवाना  लाग्नेछ ।
९    अन्य सम्पूर्ण कर र बक्यौता समेत असूल गरेर मात्र एकीकृत सम्पत्ति कर असूल उपर गरीनेछ ।
१.६    स्वयं घोषणा दर
१.     कूनै करदाताले नगरपालिकाले गरेको मूल्याड्ढनमा चित्त नबूझि मूल्याड्ढन बढाएर कर तिर्न चाहेमा आफ्नो सम्पत्तिको स्वयं घोषणा गरी कर तिर्न सक्नेछ, तर न.पा.ले गरेको मूल्याड्ढन भन्दा न्यून मूल्याड्ढन गरी सम्पत्ति घोषणा गर्न पाईने छैन ।
२.     बैदेशिक अध्ययन र ऋण लिने प्रयोजनका लागि गरिएको सम्पती मूल्याड्ढनलाई एकिकृत सम्पत्ति कर असूली प्रक्रियामा समावेश गरीने छैन ।

२.  सरसफाई शूल्क 
    नगरपलिकाको फोहोर उत्पादन मात्रा दिनदिनै बढीरहेको, ल्याण्डफिल साईड संचालनमा खर्च बृद्धि, सरसफाई उपकरण खरिद, वाल्टी वितरण र कूचिकारको बढदो तलब भत्ताका कारण फोहोरमैला शूल्क निम्नानूसार कायम गरिएको छ ।
      २.१ दैनिक कूचिकार÷टिप्पर÷ट्रयाक्टर जाने ठाउ¤मा 
क) होटल व्यवसायीलाई मासिक                  रु. ३००।
ख) रेष्टूरेण्ट व्यवसायीलाई मासिक                    रु. २५०। 
ग) घरधनिलाई मासिक (घरको क्षेत्रफलको आधारमा)            
१) १५०० वर्गफूटसम्म                        रु. ४०।
२) १५०१ देखि २५०० वर्गफूट सम्म                रु.४५।    
३) २५०१ देखि ३००० वर्गफूटसम्म                रु. ५०।
४) ३००१ भन्दा बढी वर्गफूट                    रु. ५५।
घ) किराना विसाता खाद्यान्न तथा अन्य व्यवसायलाई         रु. ८५।
२.२ आंशिक कूचिकार÷टिप्पर÷ट्रयाक्टर जाने ठाउ¤माः
क) होटल व्यवसायीलाई मासिक                   रु १५०।    
ख) रेष्टूरेण्ट व्यवसायीलाई मासिक                    रु. १२५।
ग) घरधनिलाई मासिक (घरको क्षेत्रफलको आधारमा)        
१) १५०० वर्गफूटसम्म                        रु. १५।
२) १५०१ देखि २५०० वर्गफूट सम्म                रु.२०।    
३) २५०१ देखि ३००० वर्गफूटसम्म                 रु. २८।
४) ३००१ भन्दा बढी वर्गफूट                    रु. ३५।
         घ) किराना विसाता खाद्यान्न तथा अन्य व्यवसायलाई         रु. ५०।

३.  सडक बत्ति उपयोग शूल्क 
सडक बत्ती उपयोग गरेवापत मासिक रु. १५ सेवा शूल्क लाग्नेछ ।
नोटः माथि उल्लेखित सबै सेवा शूल्कहरु एकीकृत सम्पतीकर, व्यवसाय कर लगायतका कर अशूल उपर गर्दा लिईने छ । आर्थिक वर्षको मसान्त सम्ममा सबै किसिमका कर शूल्क नबूझाएमा वार्षिक लाग्ने करको १०५ प्रतिशतले जरीवाना लाग्नेछ ।
४.    पार्किङ्ग शूल्कः
नगरपालिकाले तोकेका निश्चित क्षेत्रमा बोलपत्रका माध्यमबाट तपसील बमोजिमका दरले पार्किङ शूल्क असूल उपर गर्ने निर्णय गरियो । 
क) बस, ट्रक, मिनीबस, आदीलाई दैनिक ...............................रु. ३०।
ख) जीप, कार, भ्यान, ट्याक्सी, ट्रयाक्टर आदीलाई दैनिक .........रु. १५।
ग) मोटर साईकललाई दैनिक .............................................रु. ५। 
नोटः नगरपालिकाले निर्माण गरेको वसपार्क वा नगरपालिकाद्वारा संरक्षित अन्य स्थानलाई पार्किक शूल्क लाग्ने स्थल भनी तोकेको स्थानमा सवारी साधन पार्किङ्ग गरेबापत लाग्ने शूल्कलाई     जनाउ¤छ । सवारी पार्किङ शूल्क उठाउने शन्दर्भमा न्यूनतम् ५००००० अड्ढ कायम गरी बढाबढमा ठेक्का लगाउन सकिने छ ।
५.    पटके सवारी करः
क्र.स.    सवारी विवरण्ँ    रु.
१    बस, ट्रक    ३०
२    मिनि बस, मिनि ट्रक    २५
३    ट्रेक्टर    २०
४    जीप, कार, भ्यान, ट्याम्पो, ट्रयाक्स (नगर क्ष्ँेत्र भित्रबाट चल्ने समेत    १५

६.     उपकरण भाडाः

क)   उपकरण प्रयोग 
१.         डि.भि.डि. र टि.भि. रु. ५००। 
२.     साधारण माईक रु. ६००।
३.         एफ.एम.माइक समेत थप गरी प्रयोग गरे वापत रु १०००।
४.     विशेष माईक जस्तै एफ.एम., इको र मिक्स्चर समेत रु    २५००।
५.     ीऋम् मल्टिमेडिया प्रोजेक्टर रु. ६००।
६.      जेनेरेटर प्रयोग गरे वापत प्रतिघण्टा रु. ३००। (घण्टा गणना गर्दा १५ मिनेट भन्दा कम भए गणना नहुने र १५ मिनेट भन्दा माथी ४० मिनेट सम्म आधा घण्टा गणना गर्ने र सो ४० मिनेट भन्दा माथी भए १ घण्टा समय गणना गरिने छ )
७.     माईक, जेनेरेटर अपरेटरको लागि दैनिक रु. ३००। र रात्री समयमा काम गर्नू परेमा रु.५००।
नोटः     माथिका उल्लेखित उपकरणहरु प्रयोग गर्दा अग्रीम रकम जम्मा गर्न अनिवार्य छ । सामान प्रयोग नभए जम्मा रकम फिर्ता गरिनेछ । न.पा.को ठूलो सभाकक्षमा फिल्म तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता आयमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले हल वहालमा दिदा न्यूनतम रु. १०,०००। (दश हजार रुपया) धरौटी स्वरुप राखिने छ र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सभा कक्षमा कूनै क्षती पूग्न गएमा सोही रकमवाट मर्मत गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सानो, ठूलो दूवै सभाकक्ष प्रयोग गर्दा उल्लेखित भाडामा मिन्हा दिन नमिल्ने तथा हल बूकिङ्ग गर्दा अग्रिम पत्रका साथ पूरै भाडा भूक्तान हूनू पर्ने अन्यथा हल बूक भएको मान्य हूने छैन ।
११.    पसल वहालः
मखन टोल, सित्तलपाटी, बसन्तपूर र कैलासनगर अगल बगलको सार्वजनिक जग्गामा पसल घर राखी व्यवसाय गर्नेहरुस¤ग हाल सम्म बक्यौता रहेको रकम असूली गरी आ.व. २०७३÷०७४ देखि आवश्यक प्रक्रिया पू¥याई न्यूनतम दर रेट कायम गरी प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गरी अधिकतम भाडा रकम दिनेहरुलाई भाडामा दिने । 
१२.    व्यवसाय कर
क) व्यापार व्यवसाय कर     
स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन नियमावली अनूसार यस चालू आ.व.को लागि तपसीलका व्यावसायमा कर लगाईने निर्णय गरियो ।
क्र.स.    सेवाको विवरण    करका दर    कैफियत
१.    व्यापारिक बस्तू
१.१    कपडा पसल
क.    साना खूद्रा विक्री गर्ने    ९२५     
ख.    खूद्रा विक्री गर्ने    १५४०     
ग.    थोक खूद्रा विक्री गर्ने    २३३०     
घ    सिरक डसना, खोल, साना पसल आदी    १५४०     
ङ.    सिरक डसना, खोल, कार्पेट आदी    २५४०     
च.    स्वदेशी कपडा खूद्रा विक्री    ९२५     
छ.    ढाका कपडँ खूद्रा विक्री    १२३०     
ज.    ढाका सोरुम तथा थोक विक्री    २२००     
१.२    किराना पसल र प्रोभिजन पसल
क.    साना किराना पसल÷टंकी व्यवसाय    ५६०     
ख.    किराना पसल    ८३५     
ग.    थोक खूद्रा किराना पसल    १५४०     
     प्रोभिजन पसल    ११५५     
१.३    फेन्सी पसल
क    साधारण    ७७०     
ख.    विदेशी सामान सहित    ९२५     
ग.    कूर्था सलवार विक्रि समेत    ११५५     
घ    जूत्ता चप्पल, झोला सहित    १५४०     
१.४    हजाम तथा व्यूटीपार्लर
क    २ सिट सम्म हजाम    ६१५     
ख.    ४ सिट सम्म हजाम    ८५०     
ग.    ४ सिट भन्दा माथि हजाम    ११००     
घ    व्यूटीपार्लर मात्र    १०००     
ङ.    व्यूटीपार्लर तालिम समेत    १५४०     
१.५    गहना पसल
क.    सूनचांदीको साना पसल    ११५५     
ख.    सूनचांदीको ठूला पसल    १५४०     
घ.    नक्कली गहना पसल    १०००     
१.६    भाडा पसल
क    उत्पादन र विक्रि गर्ने    ९२५     
ख.    खूद्रा विक्रि    ९२५     
ग.    थोक तथा खूद्रा पसल    ११५५     
घ    माटाको तथा प्लाष्टिक भाडा पसल    ७७०     
ङ.    किचन हाउस जस्ता मिश्रित सामान    १५४०     
च.    प्लाष्टिक अन्य सामान विक्रि    १५४०     
१.७    औषधि पसल
क    मेडिकल     ११५५     
ख.    मेडिकल क्लिनिक सहित    १५४०     
ग.    आयूर्वेदिक औषधि पसल    ९२५     
१.८    सिलाई ÷टेलरिङ्ग पसल
क    २ कल सम्म    ५६०     
ख.    २ देखि ५ कल सम्म    ७७०     
ग.    ५ कल देखि माथि    ९२५     
घ    सिलाई तथा कपडा विक्री    ११५५     
१.९    दैनिक उपभोग्य वस्तूको थोक विक्रि
क    दैनिक सबै उपभोग्य वस्तूको थोक विक्रि    २२९०     
ख.    चामल, चिउरा, दाल, तेल, प्याज आदि    १५४०     
ग.    चामल, चिउरा दाल आदि    ११५५     
१.१०    इलेक्ट्रोनिक सामान विक्री
क.    इलेक्ट्रोनिक सामान थोक विक्री    २३००     
ख.    इलेक्ट्रोनिक सामान खूद्रा विक्री    ११५५     
ग.    मोबाइल विक्री तथा मर्मत    ११५५     
घ.    घडि विक्री तथा मर्मत    ९२५     
ङ.    कम्प्यूटर तथा कम्यूटर सामान विक्री तथा मर्मत    १५४०     
च.    कम्प्यूटर सप्mटवेयर तयार गर्ने कम्पनी    ६०५०     
१.११    विद्यूत सामान विक्री पसल
क.    थोक विक्री गर्ने    ११५५     
ख.    खूद्रा विक्री गर्ने    ९२५     
ग.    थोक खूद्रा विक्री गर्ने    १३९०     
१.१२    फलफूल तरकारीमा
क    थोक    ११५५     
ख.    खूद्रा विक्रि     ७००     
ग.    खूद्रा विक्रि किराना समेत    ९२५     
१.१३    फोटो ग्राफर÷फोटो व्यवसाय
क    फोटो खिच्नेमात्र (स्टुडियो)    ९२५     
ख    फोटो खिच्ने र अन्य सामान विक्रि    १५४०     
ग.    फोटो फ्रेम, शिसा, पोष्टर, पोष्टकार्ड आदि     १५९५     
घ    भिडियो तथा फोटो खिच्ने    १६५०     
च.    कलर ल्याब    १७६०     
१.१४    पूस्तक पसल तथा स्टेशनरी
क    किताव कपि÷पत्रपत्रिका विक्री    ९२५     
ख    स्टेशनरी तथा खेलकूद सामान    १५४०     
१.१५    माछा मासू पसल
क    मासू मात्र विक्री    ९२५     
ख    सबै माछा मासू विक्री गर्ने    ११५५     
१.१६    फर्निचर सोरुम
क    स्टील काठ फर्निचर, कार्पेट, अन्य सजावट विक्रेता    ११५५     
ख    आल्मूनियम फर्निचर विक्रेता    १३२०     
ग.    प्लाष्टिक फर्निचर, कार्पेट, अन्य सजावट सामान विक्रेता    १५४०     
घ    प्लोरिड तथा फर्निसिङ     १५००     
१.१७    काष्ठ व्यवसाय
क    स मिल काठ चिर्ने    ९२५     
ख    काठ चिरान गरी खरिद विक्रि    ११५५     
ग    काठ चिरान गरी खरिद विक्रिका साथै फर्निचर उत्पादन    ११४६५     
१.१८    मोटर पार्टस तथा वक्र्शप
क    थोक विक्री गर्ने    १५४०     
ख    खूद्रा विक्रि गर्ने    ११५५     
१.१९    सवारी साधन विक्री
क.    लाइट गाडि सो रुम तथा विक्री    ३०७०     
ख.    हेभि गाडि सो रुम तथा विक्री    ३८५०     
ग.    मोटरसाइकल सो रुम तथा वर्कसप    ३०७०     
घ.    रिकन्डीसन मोटर साइकल सो रुम    २२००     
ङ.    साइकल विक्री    १६५०     
च.    साइकल भाडामा खेलाउने    ७७०     
१.२०    हार्डवेयर सामान पसल
क.     हार्डवेयर खूद्र्रा विक्री गर्ने    ११५५     
ख.    हार्डवेयर थोक विक्री गर्ने    १५४०     
ग.    हार्डवेयर लगायत उल्लेखित सबै सामान कलर सहित    २३००     
घ    मार्वल, चिप्स आदि    १५४०     
ङ.    सिसा तथा प्लाइउड सामान    १५४०     
च.    गिट्टी, वालूवा, ढूङ्गा, ईट्टा सप्लायर्स    १५४०     
१.२१    श्रृङ्गार तथा उपहार सामान
क    थोक विक्रि    १५४०     
ख    खूद्रा विक्रि    ९२५     
ग    खेलौना उपहार गिफ्ट पसल    ११५५     
१.२२    मदिरा तथा पेय पद्धार्थ पसल
क.    मदिारा खूद्रा विक्री पसल    ११५५     
ख.    मदिरा थोक पसल    १५४०     
ग.    मदिरा थोक÷खूद्रा÷पेय पसल    २३००     
घ    पेय पद्धार्थ    ९२५     
१.२३    आयल निगम÷पेट्रोल पम्प
क.    १ मात्र पम्प÷कारोबार    ३०६५     
ख.    २ वा दूई भन्दा बढि पम्प    ३८२८     
ग.    मट्टितेल डिपो    १५४०     
१.२४    साउण्ड सिस्टम भाडा तथा विक्रि    ११००     
१.२५    सौर्य उर्जा तथा सोलार    ३०६५     
१.२६    उनि धागो विक्रेता    ९२५     
१.२७    पूजा सामाग्री    ६०५     
१.२८    चस्मा विक्रि तथा मर्मत    १५००     
१.२९    पशू आहारा तथा औषधि (एग्रोभेट)    १०००     
१.३०    पर्यटन सामान विक्रि (ह्याण्डीक्राफ्ट)    ११५५     
२.    मर्मत संभार सेवा
क    हावा भर्ने पन्चर टाल्ने    ८५०     
ख    मोटरसाईकल मर्मत  वर्कशप    ११५५     
ग    मोटर धूने वर्क शप    ७७०     
घ    हेभि मोटर गाडि वोडि मर्मत    २३००     
ङ    हलका मोटर गाडि वोडि मर्मत    १५४०     
च    रेडियो घडी मर्मत    ७७०     
छ    लूगा सिलाउने मेशिन मर्मत    ५६०     
ज    स्टोभ, छाता, प्रसर कूकर, ग्यास चूल्हो मर्मत    ७७०     
झ    रेफ्रिजेरेटर, हिटर, पंखा टान्सफर्मर तथा अन्य ईलेक्ट्रोनिक सामानहरु मर्मत    ९२५     
३    मनोरञ्जन कर
क    स्थाई सिनेमा हल    २२९०     
ख    महोत्सव भित्रको रमाईलो मेला दैनिक    ५५००     
ग    केवूल लाईन    ७६५५     
घ    महोत्सव मेला दस्तूर प्रतिदिन    ७७००     
४.    विषेशज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा
क    ईन्जिनियरीङ कन्सल्टेन्सीमा
     १. ओभरसियर    १६५०     
     २. ईन्जीनियर    २३००     
     ३. प्रोपाईटर सिप फर्म    १५४०     
     ४. साझेदारी सिप फर्म    २२००     
ख    कानूनी सेवा व्यवसायमा
     १. लेखापढि व्यवसाय    ९२५     
     २. अभिबक्ता कानून व्यवसाय    ११५५     
     ३. अधिबक्ता कानून व्यवसाय    १५४०     
ग.    लेखा परीक्षक
     क.श्रेणिको अडिटरमा    २२००     
     ख. श्रेणिको अडिटरमा    १६५०     
     ग र घ श्रेणिको अडिटर    ११००     
घ    विमा एजेन्ट    १६५०     
ङ    सर्भेयर    ११५५     
च    अनूवादक    ११५५     
छ    सबै प्रकारको कन्सलटेन्सी    २७५०     
ज    वेभ साइट र प्रोग्रामर डिजाइनर    २३००     
झ    सामान ढूवानी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय    १५४०     
ञ    कपडा धूलाई
     क. साधारण पसल    ८५०     
     ख. लाउण्ड्री सेवा    ९२५     
ट    साईनवोर्ड लेख्ने
     क. साईनवोर्ड ब्लक र चित्र बनाउने    ११५५     
     ख. कपडामा व्यानर बनाउने    ११५५     
     ग. प्लाष्टिक तूल व्यानर बनाउने(ल्फेस बोर्ड)    १५४०     
ठ    पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ    २२००     
५    अन्य सेवा
क    बैदेशिक रोजगार सेवा    ६०५०     
ख    हाउजिङ्ग घर जग्गा खरिद विक्रि    ६०५०     
ग.    फूल विरुवा विक्रिेता नर्सरी    ७७०     
घ    नेटवर्क केवल लाईन    ७६५५     
च    भेटेनरी सर्भिस    ७७०     
छ    क्याटरिङ सेवा    १६५०     
ट    डिपार्टमेन्टल सूपर मार्केट
     क. साधारण      ९२५     
     ख. मझौला     १५४०     
     ग. सूविधा सम्पन्न    २३००     
ठ    पान पसल    ५६०     
६.    उद्योग व्यवसाय 
क    उत्पादन मूलक उद्योग
     रु.१ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    १६५०     
     रु. १ लाख २ लाख सम्म चालू पूंजी भएको    १८७०     
     रु. २ लाख देखि ३ लाख सम्म चालू पूंजी भएको    २२००     
     रु. ३ लाख देखि ५ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    २७५०     
     रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    ३४१०     
     रु. १० लाख देखि २५ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    ४४००     
     रु. २५ लाख देखि माथि चालू पूंजी भएको    ६०५०     
     बोरिङ कम्पनी, पानी विक्रेता    १९१०     
ख    कृषि तथा वन जन्य उद्योग व्यवसायमा
     रु.१ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    १६५०     
     रु. १ लाख २ लाख सम्म चालू पूंजी भएको    १८७०     
     रु. २ लाख देखि ३ लाख सम्म चालू पूंजी भएको    २२००     
     रु. ३ लाख देखि ५ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    २७५०     
     रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    ३५२०     
     रु. १० लाख देखि २५ लाख सम्मको चालू पूंजी भएको    ४६२०     
     रु. २५ लाख देखि माथि चालू पूंजी भएको    ६०५०     
     गाई भैसिपालन, बंगूर, बाख्रा, पोल्ट्री फर्म    ११४४     
ग    पर्यटन उद्योग
     तारे होटल
     एकतारे होटल    ६०५०     
     दूई तारे होटल    ११०००     
     तीन तारे होटल    १७६००     
     चारे तारे होटल    २४२००     
घ    टे«किङ, ट्राभल एजेन्सी, टिकट रिजर्भेसन    १५४०     
ङ    पाराग्लाइडिङ    १५४०     
च    होटल, लज, गेष्ट हाउस
     नियमित खाना (होम स्टे समेत)    ११५५     
     १ बेड देखि १५ सम्मको लाई    १५९५     
     १६ बेड देखि २५ सम्मको लाई    २३००     
     सो भन्दा माथिको     ५२००     
छ    रेष्टूरेण्ट आदि व्यवसाय
     फास्टफूड रेष्टूरेण्ट तथा साधारण चिया पसल    ९२५     
     शाकाहारी रेष्टूरेण्ट मिठाई पसल समेत    ९२५     
     मांशाहारी तथा मदिरा समेत    ११५५     
७.    सेवा उद्योग
क    छापाखाना, मूद्रणालय    ११००     
ख    चलचित्र व्यवसाय    २२९०     
ग    सित भण्डार (कोल्ड स्टोरेज)    २७५०     
घ    ीमल
     क. कूटानी पिसानी पेलानी मध्ये एक काम गर्ने    ७२५     
     ख. कूटानी पिसानी पेलानी मध्ये एक भन्दा बढी काम गर्ने    ७७०     
८.    सूचना तथा संचार सेवा
क    पत्र पत्रिका प्रकाशन
     क. दैनिक    ११५५     
     ख. पाक्षिक    ६०५     
     ग. मासिक    ४९५     
     घ. त्रैमासिक    ३९५     
     ङ. अर्धबार्षिक    ३९५     
     च. बार्षिक    ३९५     
ख    टेलिफोन सेवा प्रति टावर (यूटिएल, एनसेल, स्मार्टसेल आदि)    ६६५५     
ग    एफ.एम रेडियोे    १५४०     
घ    अन्य सेवा
१    फोटोकपि    ११५५     
२    लोकल, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय फोन सेवा, फ्याक्स, साइवर    १५४०     
३    इन्टरनेट सेवा वितरण    ६६५५     
४    ग्राफिक डिजाईन तथा कम्प्यूटर टाईपिङ    ११५५     
५    साइवर क्याफे    १५४०     
६    कूरियर्स तथा एक्सेप्रेस डेलिभरी ल्बतष्यलब िबलम क्ष्लतभचल।    ७७०     
७    विज्ञापन व्यवसाय    ७७०     
९.    वित्तीय सेवा नेपाल सरकारको स्वामित्व बाहेक
क.    बाणिज्य बैंक मूख्य कार्यालय    १२१००     
ख.    बाणिज्य बैंक शाखा    ४५९०     
ग.    विकास बैंक    ५५००     
घ.    विकास बैंक शाखा तथा फाइनान्स सहकारी    ४१७५     
ङ.    मनि ट्रान्सफर रेमिट्यान्स    २०३५     
च    सटही काउन्टर    ७७०     
छ    सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था    ११५४०     
१०    स्वास्थ्य सेवा 
क.    नर्सिङ होम    ६९६०     
ख    डेन्टल अस्पताल    २७५०     
ग    डेन्टल क्लिनिक    १५४०     
घ    प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र    ११५५     
ङ    जडिबटि तथा हर्वल सामाग्री खरिद विक्री    ९२५     
च    एक्सरे तथा प्याथालोजीक, ल्याब    १५४०     
११    शिक्षा सेवा 
क    डाईभिड ईन्स्टीच्यूट    १२२५     
ख    कोचिङ सेन्टर, कम्प्यूटर सिकाउने    १५४०     
ग    विदेशी भाषा कक्षा संचालन    २२९०     
     निजी विद्यालय
क    पूर्व प्राथमिक÷मन्टेश्वरी     १३९०     
ख    प्रा.वि.स्तरसम्मको    १३९०     
ग    नि.मा.वि. स्तरको    १५४०     
घ    मा.वि.स्तरको      १६५०     
ङ    मा.वि. देखि ं®२ सम्मको     १८७०     
च    निजी क्याम्पस तथा प्राविधिक शिक्षालय    २२९०     
     तालिम तथा अनूसन्धान
     संगित, डान्स, व्यूटिपार्लर तालिम    ११५५     
     मोबाईल रेडियो मर्मत तालिम केन्द्र    १३९०     
     विविध तालिम सेवा केन्द्र    १५४०     
१२    निर्माण व्यवसायी
क.    ठेकेदार          
     क.श्रेणिको ठेकेदार    ११०००     
     ख. श्रेणिको ठकेदार    ५५००     
     ग. श्रेणिको ठेकेदार    ४४००     
     घ श्रेणिको ठेकोदार    २२००     
     निजी ठेकेदार लेवर कन्ट्रयाक्टर घर निर्माणकर्मि    ३३००     
१३    डिलर
     चूरोट विडि    १५४०     
     रिचार्ज कार्ड    ११४४     
     हल्का पेय पद्धार्थ    १५४०     
     मादक पद्धार्थ    १९२५     
     ग्या¤स    १५४०     
     मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल    २३००     
     सिमेन्ट    २३००     
     व्याट्री, साबून, विस्कूट, चाउचाउ, चिनी, नून    १९२५     
     टि.भी., रेफ्रिवेरेटर    १५४०     
    ट्याड्ढरबाट घरघरमा पानी उपलब्ध गारउने    २०००    
१४    अन्य 
     कवाडि कारोवार    १५४०     
     पौडि पोखरी    ११००     
     टेन्ट हाउस    १६५०     
     व्यायमसाला तथा जीम हाउस    ११००     
     मिक्स्चर तथा भाईव्रेटर भाडा    २२००     
१५    बार्षिक सवारी कर
     बस, ट्रक, आदि ठूला साधन    १३२०     
     भाडाका मझौला सवारी साधन    ७७०     
     निजी मझौला सवारी साधन    ८८०     
     जिप, कार भ्यान, टेक्सी निजी साना सवारी साधन    ४४०     
     निजी टे«ेक्टर    २७५     
     पावर ट्रेलर ट्रेक्टर आदि    १६५     
     मोटर साईकल स्कूटर आदि    ११०     
१६    विद्यूत, टेलिकम र केबूल लाईन कर
क.    विद्यूत          
     केन्द्रीय विद्यूत लाईन पोल एकको    १९८०     
     साधारण पोल एकको    ५५०     
     ट्रान्सफर्मर एकको    ११००     
     तार लाई एकको प्रतिमिटर    ०।०५     
ख    नेपाल टेलिकम
     साधारण पोल एकको    ७७     
     तार लाई एकको प्रतिमिटर    ०।११     
     क्याविनेट एकको    ३३०     
     केवूल लाईन तार प्रतिमिटर    ०।२५     
     खानेपानी पाईपलाईन विस्तार प्रतिमिटर    ०।०५     
१७    प्रचार प्रसार स्टल ४ फूट लम्बाई ४ फूट चौडाई
     क. व्यवसायिक प्रयोजन प्रतिदिन    ५५०     
     ख. सूचना मूलक    २७५     
१८    कान्जी हाउसमा राखिने चौपायाको
     भैसी रागा आदिलाई दैनिक    ११०     
     गाई गोरु आदिलाई दैनिक    ५५     
     घोडा, खच्चड, गधा आदिलाई दैनिक    १६५     
     बदेल, बंगूर, सूगूर आदिलाई दैनिक    २२     
१९    जग्गा व्यवसाय          
     जग्गा व्यवसाय रजिष्ट्रेशन    ११००     
     जग्गा व्यवसाय कर    ६०५०     
     २ प्रतिशत घर बहाल कर          
२०    विज्ञापन कर प्रति वर्ग फूट    पटके    बार्षिक
     होडिङ्ग वोर्ड, नियोन साईन तथा अन्य ठूला विद्यूतीय वोडहरु         ६६
     ग्लो साईनवोर्ड, डि.पि.एस. आदि         ४४
     भित्ते लेखन    ६।६     
     तूल व्यानर    ६।६     
२१    माथीको वर्गीकरणमा समावेश नभएका सेवा, व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरी बार्षिक १०० देखि ५००० रुपैया सम्म          

नोटः    न.पा. क्ष्ँेत्र भित्र रमाईलो मेला ईत्यादी संचालन गर्दा न.पा. मा ईजाजत लिनू पर्ने छ र न.पा.मा बूझाउनू पर्ने दैनिक मनोरञ्जन कर अग्रीम बूझाउनू पर्ने छ । धरौटी वापत पनि कार्यक्रम हेरी न्यूनतम् रु. १००० देखि रु. १०,००० सम्म अग्रिम धरौटी राख्नू पर्ने छ । यदि कार्यक्रम संचालकले मेला संचालन गरेको स्थललाई यथास्थितिमा नराखी छाडी गएमा सोही धरौटीबाट मर्मत संभार तथा सरसफाई गराईने छ । रमाइलो मेला अवधीभर प्रयेक स्टल संग विटौरी कर लाग्नेछ । कूनै पनि ब्यवसायीले एउटै फर्मबाट विभिन्न किसिमका ब्यवसाय संचालन गरेमा थप कर लाग्नेछ । 
नगरपालिका क्षेत्र भित्र सार्वजनिक स्थलमा साईनवोर्ड, होडिङवोर्ड राख्नको लागि न.पा. स¤ग पूर्व ईजाजत लिनू पर्ने छ । ईजाजत वापत रु. ५५०। शूल्क लाग्ने छ । साथै निम्नानूसारको प्रति वर्गफूट विज्ञापन दर कायम गरीएको छ ।

विज्ञापन करको दररेट (भ्याट बाहेक)
क्र.स.    विवरण    दर पटके    दर बार्षिक    कैफियत
१    होडिङ वोड नियोन साईन तथा अन्य ठूला विद्यूतीय वोर्डहरु    ०    ६६।०    
२    ग्लो साईन वोर्ड डि.पी.एस. आदी    ०    ४४।०    
३    भित्ते लेखन प्रति वर्गफूट    ६।६०        
४    तूल व्यानर प्रति वर्गफूट    ६।६०    ०    
नोटः माथी उल्लेखित विज्ञापन कर असूलीको लागि न्यूनतम् रु. १६०००० मा ठेक्का बढाबढमा दिन सकिने ।

१३.    कार्यालय र संघ सस्थाहरुः
१. नेपाल दूर सञ्चार संस्थान ............................     रु. १२१००।
२. नेशनल ट्रेडिङ ............................................     रु. २४२०।
३. सूर्य टोवाको र अन्य धूम््रपान सम्बन्धी वस्तूको उत्पादन गर्ने ............     रु. ६०५०।
१४.    अस्थायी हाट वजार वा घूम्ती पसलः
यस अनूसूचीमा अन्यत्र जूनै सूकै कूरा लेखिएको भएता पनि अस्थायी हाट बजारमा वा घूम्ती पसल राखि गरिने देहायको व्यवसायमा पटके रुपमा देहाय बमोजिम व्यवसाय कर लाग्ने  छ ।
(१)     घूम्ती (मोवाइल) पसल खूम्चा, मम्फली, तरकारी, पाउरोटी, चिया, हजाम, पान, आदि 
व्यापार गर्नेस¤ग दैनिक ..................................................    रु. ३०। 
अथवा माशिक दिनेलाई...................................................    रु ७५०।
(२)     फेरीवाला भाडा, कपडा तथा किराना विसाता आदिमा दैनिक      रु. ४०।
(३)     विभिन्न किसिमको रेडिमेट कपडा पसल खाट वा ठेला वाला समेत 
सार्वजनिक स्थलमा पसल राख्ने संग
(क)     दैनिक दिनेलाई .....................................................रु. ५५।
(ख)     मासिक एकमूष्ट अग्रीम् दिनेलाई ...............................रु. १२००। 
(ग)     नगरपालिकाको क्ष्ँेत्र भित्र सार्वजनिक स्थलममा एकै ठा¤उमा अस्थायी
टंकी पाल राखी खोम्चा तरकारी तथा अन्य कूनै वस्तूको विक्री
व्यवसाय गर्ने लाई दैनिक दिने लाई .......................    .रु ६०। 
    (घ)  १ माशिक एक मूष्ट दिने लाई.............................         रु  १५००।
    (ङ)     घूमीफिरी कपडा तथा माछा विक्रि गर्नेलाई दैनिक        रु.   ७५।
(४)  लाइट, लाइटर, छाता, स्टोप, प्रेसर कूकर आदि मर्मत (सार्वजनिक स्थलमा) 
दैनिक.                                   रु. ४०।
(५)     पर्व मेलामा अस्थायी दूकान राख्नेहरुस¤ग ........................       रु. ३०।

नोटः    माथीको वर्गिकरणमा समावेस नभएका सेवा व्यवसायको कारोवार र स्तर हेरी वार्षिक  रु.३६०। देखि रु. ५०००। सम्म कर लिन सकिने छ । एउटै व्यक्तीले आफ्नो नाम या परिवारको सदस्यको नाममा दूकान खोलेको भए उक्त दूकान मूल दूकान÷शाखा दूकान भएता पनि प्रत्येक दूकानको अलग अलग व्यवसाय कर लाग्नेछ । तानसेन नगरपालिका भित्रका उद्योग, उद्यमीहरु, व्यापारी व्यवसायीहरुको फर्म वन्द गर्न परेमा पा.उ.वा. संघको वा अन्य सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र समलग्न राखी तानसेन नगरपालिकामा निवेदन पेश गर्नू पर्ने व्यवस्था गरिएकोछ र व्यवसायीहरुलाई न.पा.को तर्फबाट पनि समयमै सूसूचित गराउने दायित्व रहने छ । न.पा. को कर वक्यौता रहेका करदाताको, न.पा. कर फछर्यौैट नभएसम्म निज करदाताको सगोल परिवारलाई न.पा.द्धारा सबै किसिमको सिफारिस रोक्का राखीने छ ।
न.पा.लाई जानकारी गराएर मात्र व्यवसाय बन्द गर्नूपर्नेछ, अन्यथा व्यवसाय कर लागि रहनेछ । माथि उल्लेखित व्यवसाय करका दरहरु आ.व.२०७३÷०७४ का लागि लागू हूनेछ । 
१५.  घर वहालकर
नगर क्षेत्र भित्र कसैले कूनै घर, पसलघर, ग्यारेज, टहरा गोदाम छप्पर कारखाना खाली जग्गा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा वहालमा दिइएकोमा नगरपालिकाले वहाल रकमको २छ ले घर बहालकर वापत असूल गर्ने छ ।
१५.१ व्यवसाय करको जरीवाना तथा छुटको व्यवस्था
१    चालू आर्थिक वर्षको कर सोही वर्षको पौष मसान्त भित्र बूझाएमा लाग्ने करमा १०  प्रतिशत छूट दिईने छ ।
२    वक्यौताकर भूक्तानी गर्दा देहाय अनूसार जरिवाना लाग्नेछ ।
क. एक वर्षको वक्यौतामा सो को २०त्रछ ले हून आउने रकम ।
ख. एक वर्ष भन्दा वढीको बक्यौतामा प्रतिवर्ष ३०छत्र ले हून आउने रकम ।
३    व्यासायकर वक्यौता राख्ने करदातालाई नगरपालिकाले उपलव्ध गराउ¤दै आएको आकस्मिक वाहेकका अन्य सेवा र सूविधा वन्द गरिनेछ ।
४    व्यवसाय कर चूक्ता भएको प्रमाण पेस नगरेसम्म नगरपालिकावाट नय¤ा सेवा तथा सूविधाहरु उपलव्ध गराइने छैन ।

१६.    सिफारिस दस्तूर 

स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन नियमावली अनूसार तपसील बमोजिम यस कार्यालयले प्रदानगर्ने तपसीलका सेवाहरुमा निम्न बमोजिम सिफरिस दस्तूर लगाईने निर्णय गरियो ।
    शूल्क तथा दस्तूर        
     शिफारिस दस्तूर    दर रु.    कैफियत
     निवेदन दस्तूर    १०     
     विटौरी ईजाजत दस्तूर    १००     
     नक्सापास नामसारी आर.सि.सि    १५००     
     नक्सापास नामसारी कच्ची घर    ५००     
     नागरिकता सिफारिस नया तथा वडा सिफारिस २५÷२५    ५०     
     नागरिकता सिफारिस प्रतिलिपी २५÷२५    ५०     
     नागरिकता सिफारिस अंगिकृत    १५००     
     बिद्यूत मिटर जडान सिफारिस       ५००     
    विद्यूत नामसारी        ३००    
     खानेपानी धारा जडान सिफारिस          
     व्यक्तिगत धारा    ५००     
     सामूहिक धारा प्रति सदस्य    ३००÷३००     
     संस्थागत धारा    ५००     
    धारा नामसारी    ३००    
     घरबाटो प्रमाणित प्रतिकित्ता       ५००     
     जग्गा दर्ता सिफारिस प्रतिरोपनी    २०००     
     अंग्रेजीमा सिफारिस    ६००     
     अंग्रेजी सिफारिस फोटो प्रमाणित सहित    ६००     
     चार किल्ला प्रमाणित ग्रामिण (१ रोपनी देखि माथि प्रतिरोपनी रु १००। थप)     ५००     
     चार किल्ला प्रमाणित शहरी (८ आना देखि माथि प्रति आना रु. १५)    ७००     
     सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस दूवै तर्फ ५००÷५००    १०००     
     पेन्सन सम्बन्धी सिफारिस    ७००     
     नाम थर फरक सिफारिस    ५००     
     घर जग्गा नामसारी सिफारिस    ७००     
     औद्योगिक प्रयोजन सिफरिस    ७००     
     अंशवण्डा सिफारिस    ३००     
     वैदेशिक काम प्रयोजनको सिफरिस भारत बाहेक अन्य देश    ७००     
     भारतको लागि कूनै पनि सिफारिस     ३००     
     गरिव तथा विपन्न सिफारिस    १००     
     दलित तथा जनजाति सिफारिस    १००     
     कूनै पनि संघ संस्था क्लव खोल्ने सिफारिस    १०००     
     बैंक, फाईनान्स, सटही काउण्टर खोल्ने सिफारिस    २०००     
     सवारी लाईसेन्स सम्बन्धी सिफारिस नेपाली    ३००     
    सवारी लाईसेन्स सिफारिस गैर नेपाली    ७००    
     चरित्र सम्बन्धी प्रहरी लगायत अन्य संघ संस्थामा सिफारिस    ४००     
     छात्रबृति सिफारिस    १००     
     नोकरी अवधि तथा विदाको सिफारिस    ३००     
     बन्द कोठा, घर, पसल आदि खोल्ने मूचूल्का    ५००     
     वडाबाट पनि सिफारिस गर्नू पर्नेमा थप    २५     
     कच्चीघर भत्काउने ईजाजत     १००     
     नाता प्रमाणित    २००     
     जन्म, विवाहित, अविवाहित, नाबालक, मृत्यू प्रमाणित    २००     
     बकसपत्र    १५००     
     अपूताली    २०००     
     गरीब तथन विपन्नको सिफारिस    ५०     
     जनजाति, दलित प्रमाणित    १००     
     सर्जमिन दस्तूर    ३००     
     सर्जमिन दस्तूर प्राविधिक समेत जार्नू पर्नेमा    ४००     
     प्राविधिक प्रतिवेदन    ३००     
     व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र    १००     
     निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र    ५००     
     व्यवसाय रजिष्टे«शन शूल्क    २००     
     नेपाली कागजको फाराम प्रतिगोटा    २०     
     विशेष सूविधा प्राप्त गर्ने अन्य सिफारिस    १०० देखि १०००     
     अन्य सिफारिस    २००     
     सम्पति मूल्याड्ढन तथा आयश्रोत प्रमाणित सयकडा ०।२५          
     मिलापत्र दस्तूर दूवै पक्षबाट २०० का दरले    ४००      
     कोटेशन, टेण्डर फाराम आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम हूनेछ ।           
     घर मूल्याड्ढन
     क. १००० वर्गफुट सम्म    ४००     
     ख. १००१ देखि १५०० वर्गफुट सम्म    ६००     
     ग. १५०१ देखि २००० वर्गफुट सम्म    ८००     
     घ. २००१ देखि ३००० वर्गफुट सम्म    १२००     
     ङ. ३००० वर्गफुट देखि माथि    २०००     
     नक्शा व्यवस्थापन शूल्क शहरी    २०००     
     नक्शा व्यवस्थापन शूल्क ग्रँमीण    ५००     
     विद्यालय खोल्ने स्वीकृतिको लागि सिफारिस
     पूर्व प्राथमिक तथा मन्टेश्वरी    १०००     
     प्रा.वि.    १०००     
     नि.मा.वि.    १५००     
     मा.वि.    २०००     
     उच्च मा.वि.    २५००     
     नीजि विद्यालयको लागि सबैमा दोब्बर लाग्नेछ    ५०छ थप     
     रुख कटान 
     क. आफ्नै जग्गामा कटान गर्ने    ५००     
     खं. काठ कटान गरी विक्रि गर्ने    १०००     
     गैर सरकारी संघ संस्था सूचिकृत तथा नविकरण
     १. नया सूचिकरण तथा नविकरण 
     क. ५ लाख सम्म कारोवार गर्ने    ५००     
     ख. १० लाख सम्म कारोबार गर्ने    १०००     
     ग. २५ लाख सम्म कारोबार गर्ने    २०००     
     घ. ५० लाख सम्म कारोवार गर्ने    २५००     
     ङ. ५० लाख भन्दा बढी कारोवार गर्ने सबैमा    ४०००     
     आयश्रोत प्रमाणित
     कृषि उपज    ५००     
     तलव, भत्ता, पेन्सन, व्याज, बोनस, शेयर    ५००     
     यातायात तथा अन्य       १०००     
     सडक फोड्ने ईजाजत धरौटी २५ प्रतिशत कट्टा हूने
     पिच सडक तथा आर.सि.सि. प्रति वर्गमिटर    २०००     
     ढूङ्गा छापेको बाटो प्रति वर्गमिटर    ८००     
     ढूङ्गा छापेको बाटो बाहेक अन्य प्रति वर्गमिटर    ५००     
     उद्योग स्थापना सिफारिस
     क. २ लाख सम्म पूंजी भएको धरौटी    ७००     
     ख. २ लाख भन्दा बढी पूजी भएको धरौटी    १०००     
     अन्य
     सभाकक्ष बहाल
     ठूलो सभाकक्ष    ४०००     
    ठूलो सभाकक्ष (आयमूक कार्यक्रम तथा च्यारिटि सो)    ५०००    
     सानो सभाकक्ष    १८००     
     पर्यटक प्रवेश शूल्क
     सार्क क्षेत्र नागरिक प्रतिव्यक्ति    २५     
     अन्य मूलूक नागरिक प्रतिव्यक्ति    ५०     
     श्रीनगर पार्क प्रवेश शूल्क
     प्रवेश शूल्क प्रति व्यक्ति    १०     
     प्रवेश शूल्क प्रति व्यक्ति विद्यार्थी    ५     
     ५ बर्ष भन्दा मूनिकोलाई र अपाङ्गता भएकालाई निशूल्क          
    श्रीनगर भ्यूटावर प्रवेश शूल्क    २५    
     वनभोज÷पिकनिक शूल्क
     १० जना सम्म    १५०     
     २० जना सम्म    ३००     
     ४० जना सम्म    ७००     
    ७० जना सम्म    १०००    
     १०० जना सम्म    १५००     
     १०० भन्दा भाथि    २०००     
     ड्राई पिकनिक प्रति समूह    १००     
     चलचित्र छायाड्ढन
     फिचर फिल्म सूटिङ्ग प्रतिदिन    २०००     
     टेलि फिल्म सूटिङ्ग प्रतिदिन    १०००     
     बृत्तचित्र सूटिङ्ग प्रतिदिन    २००     
     अध्ययन अवलोक दस्तूर
     क. नीजि नर्सिङ्ग क्याम्पस प्रति विद्यार्थी    १००     
     ख. सामूदायिक नर्सिङ्ग क्याम्पस प्रति विद्यार्थी    ५०     
     ग. सोधपत्र तथा अन्य अध्ययन    २०००     
नोटः 
ड्ड    श्रीनगर पार्क व्यवस्थापन तथा शुल्क संकलनको लागि बार्षिक न्यूनतम रु. २,००,०००। मा ठेक्का बन्दोवस्त गरी दिन सकिने छ । 
ड्ड    सर्जमिन गरेर मात्र सिफारिस गर्नु पर्दा प्रति सर्जमिनि रु. २००। थप गरी सिफारिस दस्तुर लिने र सर्जमिनमा खटिने कर्मचारीलाई रु.५०। खाजा खर्च वापत उपलब्ध गराईने छ ।     
ड्ड    न.पा. बाट निर्माण भएको ढलमा निकाशा जोड्दा प्रथम पटक रु. १५००। र त्यसपछि बार्षिक रु. २००। दस्तूर लाग्ने छ । न.पा. ले असूल गर्दै आएको सिफारिश दस्तूरहरुमा उल्लेख गरिए बाहेकका नयां ढङ्गका सिफारिश माग निवेदन पर्न आएमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली ले तोके बमोजिम हूने निर्णय गरियो । कर शूल्क र दस्तूरलाई कम्प्यूटर सप्mटवेयर प्रणालीबाट संचालन गर्ने निर्णय गरियो ।
२७.    नक्शापास दस्तूर
स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन नियमावली अनूसार भवन निर्माण गर्दा तपसील बमोजिम नक्शा पास शूल्क लगाउने निर्णय गरियो ।
आर.सि.सि. भएका भवनमा        
क्र.स.    विवरण्ँ    दर    धरौटी
१    मालपोत मूल्याड्ढन दररेट अनूसार १ करोड भन्दा माथिका मूल्याड्ढनमा पर्ने जग्गाहरुमा 
    जमिन तला प्रति वर्गफिट    ५।७५    ५।७५
     पहिलो तला प्रति वर्गफिट    ६।२५    ६।२५
     दाश्रो तला प्रति वर्गफिट    ६।७५    ६।७५
     तेश्रो तला प्रति वर्गफिट    ७।२५    ७।२५
     चौथो तला प्रति वर्गफिट    ८।२५    ८।२५
२    मालपोत मूल्याड्ढन दररेट अनूसार ५० लाख देखि १ करोड सम्म मूल्याड्ढनमा पर्ने जग्गाहरुमा 
     जमिन तला प्रति वर्गफिट    ५।२५    ५।२५
     पहिलो तला प्रति वर्गफिट    ५।७५    ५।७५
     दाश्रो तला प्रति वर्गफिट    ६।२५    ६।२५
     तेश्रो तला प्रति वर्गफिट    ६।७५    ६।७५
     चौथो तला प्रति वर्गफिट    ७।७५    ७।७५
३    मालपोत मूल्याड्ढन दररेट अनूसार ३० देखि ५० लाख सम्म मूल्याड्ढनमा पर्ने जग्गाहरुमा 
     जमिन तला प्रति वर्गफिट    ४।७५    ४।७५
     पहिलो तला प्रति वर्गफिट    ५।२५    ५।२५
     दाश्रो तला प्रति वर्गफिट    ५।७५    ५।७५
     तेश्रो तला प्रति वर्गफिट    ६।२५    ६।२५
     चौथो तला प्रति वर्गफिट    ७।२५    ७।२५
४    मालपोत मूल्याड्ढन दररेट अनूसार ३० लाख सम्मको मूल्याड्ढनमा पर्ने जग्गाहरुमा 
     जमिन तला प्रति वर्गफिट    ४।२५    ४।२५
     पहिलो तला प्रति वर्गफिट    ४।७५    ४।७५
     दाश्रो तला प्रति वर्गफिट    ५।२५    ५।२५
     तेश्रो तला प्रति वर्गफिट    ५।७५    ५।७५
     चौथो तला प्रति वर्गफिट    ६।७५    ६।७५
     आर.सि.सि. बाहेकका भवनमा
     ईटा, ढूङ्गा, ब्लक सिमेन्टको गाह्रो टिन, टँयल छाना प्रति वर्ग फूट    ३।५    ३।५
     ईटा, ढूङ्गा, ब्लकको गाह्रो माटोको जोडाई टिन, टँयल छाना प्रति वर्ग फूट    ३    ३
     ट्रसमा टिनका छाना    २।५    २।५
     अस्थायी घर टँटीले बारेको    २    २
     अन्य निर्माण
     कम्पाउण्ड वाल    ५    ५
     का¤डे तार फेन्सिङ प्रति वर्गफूट    ३    ३
     घर मर्मत इजाजत दस्तूर प्रति वर्गफूट    १    १
     बहाल विटौरी अस्थायी जमिनमा ईजाजत प्रति वर्गफूट    २    २
     थप निर्माण दस्तूर प्रति वर्गफूट    ७     

नोट     नक्सा पास भन्दा बढी घर निर्माण भएकोमा बढी भएको क्षेत्रफलको नम्सापास दस्तूरमा प्रति वर्गफूट रु. १० का दरले जरिवाना लाग्नेछ । 
१.     भवन निर्माण नक्सापास वापत राखेकोे धरौटी रकम दूई वर्ष भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरि कार्य सम्पन्न प्रमाण पत्रको आधारमा फिर्ता लिई सक्नू पर्ने छ, अन्यथा उक्त धरौटी रकम न.पा. कोषमा जम्मा हूनेछ । 
२.    नियमानूसार घर निर्माण सम्पन्न गरेमा भवन निर्माण नक्सापास वापत राखेकोे धरौटी रकमबाट २५छ प्रतिशत कट्टा गरि बा¤की रकम फिर्ता गरिने छ । 
३.    न.पा.नियमानूसार तथा स्वीकृत नक्सा अनूसार निर्माण नभएका घरहरुको धरौटी रकम न.पा. कोषमा जम्मा गरिने छ । 
४.    न.पा.ले तोकेको वजार क्षेत्रमा सेवा शूल्क वापत नक्शापास दस्तूरको थप १५ प्रतिशत लिईनेछ ।
५.    नक्सापासको हकमा ता.न.पा.मा दर्ता भएका कन्सलटेन्सी मार्फत नक्शा दर्ता गराउने र नक्शापासको लागि सार्वजनिक १५ दिने सूचना टा¤स गर्दा सम्वन्धित वडाअध्यक्ष तथा कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्यरुपमा उपस्थित हूनूपर्ने साथै सर्जमिन मूचूल्कामा पनि स¤धियार, वडाअध्यक्ष र प्राविधिक कर्मचारी समेतको उपस्थितिमा सर्जमिन गरी नक्शापास समितिमा रँखी निणर््ँय गर्ने नीति लिएको छ । घर निर्माण सम्बन्धि अन्य व्यवस्था ऐन बमोजिम हूनेछ । 
६.    नगर क्षेत्र भित्र नया¤ घर निर्माण गर्दा पहिलो तलामा टप राख्न पाईने छैन ।
 
७.    घर निर्माण गर्नूपर्ने अवधि २ वर्ष भन्नाले प्लीन्थ लेवलको निर्माण स्वीकृती पाएको मितिले २ वर्षको अवधि गणना गरीने छ ।
८.    पूराना बनीसकेका घरहरुलाई नक्शापास प्रक्रिया भित्र पारी नक्साड्ढन गर्न धरौटीको सट्टा नक्शापास व्यवस्थापन शूल्क ग्रामीण क्षेत्रको लागि रु. २०० र शहरी क्षेत्रको लागि रु. १००० लिईने नीति राखिएको छ र सोको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिने छ । 
९.    विभिन्न प्रयोजनको लागि सडक खन्दा राख्ने गरिएको धरौटीबाट २५ प्रतिशत कट्टा गर्ने गरिएकोमा धरौटीको सट्टा ३५ प्रतिशत सडक मर्मत सेवा शूल्क कट्टा गरी बा¤की रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०.    निर्माण सामाग्रीबाट हूने अवरोध दस्तूर वापत पिच सडकमा प्रति पहिलो, दोस्रो, तेस्रो  दिन क्रमसः रु.५०, रु.१००, रु.२०० त्यसपछि प्रति दिन रु.५००। दरले जरीवाना लाग्ने छ । तर सार्वजनिक आवागनमा अवरोध पूग्ने गरी निर्माण सामाग्री राख्न पाइने छैन ।
११.    भवन निर्माण इजाजत दिदा पहिलो चरणमा प्लिन्थ लेवल सम्मको अस्थायी इजाजत दिने र सो कार्य नियमानूसार भएपछि सूपर स्ट्रक्चरको लागी इजाजत दिइने छ । साथै निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पन्नताको प्रमाण प्रमाण पत्र दिइने छ र सोही प्रमाण पत्रको आधारमा मात्र न.पा.बाट सेवा सम्बन्धी शिफारिस दिने व्यवस्था गरिनेछ । 
१२.    ता.न.पा. क्षेत्रभित्र नियमानूसार नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिम गर्नू गराउनू     पर्नेछ ।

(क)    नेपाल सरकारले जारी गरेको वस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डमा निर्धारित विधि तथा प्रकृयाको आधारमा मापदण्ड पूरागरेकाको हकमा सोही अनूरुप गरिने छ।
(ख)    यस अघि कित्ताकाट भै ०(२(२(० भन्दा कमको जग्गामा घर बनाउने सम्बन्धमा सहमतिको आधारमा अधिकतम् मापदण्ड अनूरुप हूने गरी वोर्डबाट स्वीकृत गरी आगामी नगरपरिषद्बाट अनूमोदन गर्ने गरी गरिने छ । 
(ग)     विद्यूत प्रसारण लाईन मूनीवाट दाया¤ वाया¤ विद्यूत नियमावली २०५० अनूसार न्यूनतम जग्गा छोडी मात्र घर निर्माण गर्न स्वीकृती प्रदान गरीनेछ ।
(घ)    नक्शापासको म्याद थप गर्दा ५छ थप दस्तूर लिई २ वर्षको लागि म्याद थप गरिनेछ ।
(ङ)    नेपाल सरकारको पूरातत्व विभागवाट दिएको डिजाईन अनूसार नक्सापास गरी घर निर्माण गरेमा नक्सापास दस्तूरमा ९०छ छूट दिईने छ । साथै घर धूरी करमा ऐतिहासिक पूरातात्तिक महत्वका घर समेत लाई ९०छ घर धूरी कर छूट दिईने छ ।
(च)    कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्ने हेतूले ता.न.पा. बाट प्रत्येक वर्ष श्रावण मसान्त सम्ममा सूचना प्रकाशीत गरिने छ सो सूचना बमोजिम ता.न.पा. कार्यालयमा दर्ता हून आएका कन्सल्टेन्सीहरुले दर्ता बापत रु. ७००।०० (सात सय) बूझाउनू पर्ने छ । ता.न.पा. मा दर्ता भै सकेका कन्सल्टेन्सीहरुले प्रत्येक वर्ष आषाढ मसान्त भित्रमा नविकरण गर्नू पर्ने छ नविकरण दस्तूर रु. २००।०० लाग्ने छ । श्रावण मसान्त भित्र नविकरण नगरेमा आश्विन मसान्त सम्म थप रु. २५ जरिवाना लाग्ने छ र त्यस पछि रु. ५०। जरिवाना लाग्ने छ ।
(छ)    यस न.पा. कार्यालयवाट नियमानूसार नक्सापास गरि नक्सा वमोजिम घर निर्माण कार्य सम्पन्न भै सके पछि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भै सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनू पर्ने व्यवस्था लागू गरिएकोछ ।
(ज)     माथि उल्लिखित बाहेकका अन्य वडाहरुमा नियमानूसार नक्सा पास नगरी निर्माण भएका घरहरुको नक्सा पास २०७३ असोज मसान्त भित्र प्रक्रिया पू¥याई नक्सा पास गर्नू पर्ने छ । अन्यथा जरिवाना स्वरुप दोब्बर दस्तूर लिइने छ । 
(झ)    नेपाली कला स¤स्कृति र परम्परा झल्काउने खालका पूराना घरहरुको सम्बन्धमा उक्त घरको नक्सा तयार गरि नक्सा पास गर्नू पर्ने छ । यस्ता भवनहरुको नक्सा पास गर्ने प्रकृया २०७३ कार्तिक मसान्त भित्र भएमा लाग्ने शूल्कमा पूरै छूट दिइने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । 
(ञ)     कूनेै पनि प्रयोजनको लागी न.पा.क्षेत्र भित्रका सडक खन्नू पर्दा आवश्यक्ता अनूसार प्राविधिकले तयार पारेको इस्मिेटको आधारमा फिर्ता नहूने गरी धरौटि जम्मा गर्नू पर्नेछ र सम्वन्धित पक्षबाट कार्य सम्पन्न भएको जानकारी आए पछि न.पा.आफैले मर्मत गर्ने छ ।
(ट)     जग्गाको असली स्वामीत्व कायम नहूदै बनाईएका घर बाटोको मापदण्ड परिवर्तनका कारण्ँले पछिल्लो मापदण्ड अनूरुप नियमित हून सक्ने वा विभिन्न वाहाना बनाई अटेर गरी जानकारी नदिई बनाईएका, तला थप गरिएका घरहरु दोब्बर दस्तूर लिई अभिलेखीकरण गर्न सकिने छ । 

१४. नक्सापास सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

क.     नक्सापासको नियम आउनूभन्दा पहिला निर्माण भएका घरहरु नक्सापासको प्रक्रियामा आउन चाहेमा नक्सापासको सामान्य प्रक्रिया पू¥याई लाग्ने शूल्कमा ५०छ छूट दिई नक्सा पास गर्ने,
ख.     दफा क, ख र ग मा उल्लेखित क्षेत्रमा नक्सापासको नियम आईसकेपछि निर्माण भएका आर.सी.सी. बाहेकका अन्य घरहरु नक्सापासको प्रक्रियामा आउन चाहेमा लाग्ने शूल्कमा ६०छ छूट दिई नक्सा पास गर्ने,
ग.     दफा क, ख र ग मा उल्लेखित क्षेत्रमा बाहेकका नगरपालिका क्षेत्रमा नक्सापासको नियम आईसकेपछि निर्माण भएका आर.सी.सी. घरहरु बाहेक अन्य घरहरु नक्सापासको प्रक्रियामा आउन चाहेमा लाग्ने शूल्कमा ४०छ छूट दिई नक्सा पास गर्ने,
घ.     नगरपालिकामा पछाडी गाभिएका वडाका आर.सी.सी. घरहरु नक्सापासको प्रक्रियामा आउन चाहेमा लाग्ने शूल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिई नक्सापास गर्ने,
ङ.     नक्सापासको नियम आईसकेपछि निर्माण भएका आर.सी.सी. घरहरुले अनिवार्यरुपमा नक्सापास गर्नूपर्ने, यसका लागि लाग्ने शूल्कमा जरीवानाको व्यवस्था गर्ने, र सो का लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरिने छ ।
च.     माथी उल्लेखित सम्पूर्ण कूराहरु यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र लागू हूने गरी कामय गरिएको छ । अन्यथा नियमानूसार पूरै शूल्क लाग्नेछ ।
छ.     नक्सापास गर्दा बर्षादको पानी संकलन ज्बचखभकतष्लन गर्ने , अनिवार्य रुपमा सेफ्टी टंकी बनाउनू पर्नेछ ।
ज.     यस अघि देखिनै कायम रहेको धरौटी फिर्ता सम्बन्धी देहायको प्रावधानलाई निरन्तरता दिने ।
१. नक्सापास भए पछिको पहिलो २ बर्ष २५छ धरौटी कायम गर्ने ।
२. त्यस पछिको २ बर्ष भित्र थप २५छ  धरौटी कट्टा गर्ने ।
३. नक्सापास गरेको ४ बर्ष भित्र पनि धरौटी फिर्ता लिन नआएमा चार बर्ष पछि नियमानूसार  
  प्रक्रिया पू¥याई पूरै धरौटी सदर स्याहार गर्ने ।
झ.    घर नक्सापास गरे अनूरुप घर बनाउने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन निजी घर बनाउने ठेकेदार तथा डकर्मी, सिकर्मीहरुको क्ष्ँमता विकास गर्नको लागि सहयोगी निकाय समेतको सहयोग लिई  क्ष्ँमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
ञ.     निजी घर बनाउने सामान्य ठेकेदार, तथा डकर्मी सिकर्मीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न ठेकेदारको रु. ५००।०० र अन्यको रु. १००।०० दर्ता शूल्क लिई दर्ता गरी अभिलेख दूरुस्त राख्ने । व्यवसायिक रुपमा जग्गाको कारोबार गर्नेहरुको पहिचान गरी त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई वस्ती विकास मापदण्ड २०७२ ले तोकेको मापदण्ड अनूरुप हूने गरी गर्नेछू÷गर्नेछौ भनि शर्तनामा गराईने छ । 
ट.    माथि जे जस्तो उल्लेख भए पनि ग्रामिण क्षेत्र भन्नाले    वर्तूङ, काजिपौवा, धोविधारा, माझ टोल, प्रभास, बांसटारी क्षेत्रलाई जनाउने छैन । यी क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्र मानि सोहि अनूरुप माथि उल्लेखित दर रेटमा नै नक्सापास दस्तूर लाग्ने पूर्व निण्ँय अनूरुपनै हूने व्यवस्थालाई कायम राख्ने ।  

 

There is currently no content classified with this term.