बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.व. २०७२/७३ को दोश्रो चौमासिकको खर्च विवरण

आ.व. २०७२/७३ को मंसिरको आम्दानी र खर्च विवरण

आ.व. ०७०/०७१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

आ.व. २०७१ /०७२ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बिस्तृत

०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको खर्च विवरण

०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको आय विवरण

आ.व. ०७०/०७१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

तानसेन नगरपालिकाको आ.व. ०७०/०७१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ, उक्त प्रतिबेदन यहाँ हेर्न सकिन्छ|

 

Pages