इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता मिति सम्बन्धमा |

उपरोक्त्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको लागि बिज्ञापन भएको इन्जिनियर पद करार सेवाको मिति २०७३ जेष्ठ २७ गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको  जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

Supporting Documents: