योजना सम्झौता गर्न आउदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु र महत्वपूर्ण जानकारी

  • उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बसेको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि
  • उपभोक्ता  समितिका पदाधिकारी हरु (अध्यक्ष ,सचिब ,कोषाध्यक्ष ) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
  • उपभोक्ता समिति मा ७-११  सदस्यीय हुनुपर्ने 
  • अध्यक्ष ,सचिब ,कोषाध्यक्ष मध्ये  १ पद  सहित कम्तिमा ३३ प्रतिशत  महिला हुनुपर्ने 
  • आनुगमन समितिमा कम्तिमा एक महिला सहित ५ सदस्यीय हुनुपर्ने 
  • उपभोक्ता  समितिको बैठक बसी सम्झौताका लागि र बैक खाता खोल्ने निर्णय गरेको निर्णयको प्रतिलिपि