योजना फछ्र्यौटको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

क) योजना सम्पन्न पश्च्यात आम उपभोक्ता भेला गराई उपभोक्ता भेलाबाट पारित आम्दानी खर्च को  सार्वजनिक परिक्षण फारम , खर्च सार्वजनिक फारम पेश गर्नु पर्नेछ । 

ख)  अनुगमन समितिको निर्णय प्रतिलिपि  तथा  सिफारिस फारम  भरि पेश  गर्नु पर्नेछ । 

ग ) खर्च  भएको रकमको  प्रमाणित  बिल भरपाई , प्रमाणित डोर हाजिरा फाराम ,सहित अन्य  कागजात पेश  गर्नुपर्नेछ । 

घ ) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्नको निर्णय प्रतिलिपि , योजना संग सम्बन्धित  फोटो  सलग्न गर्नु पर्नेछ । 

ङ) प्राबिधिकको अन्तिम  मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्नेछ । 

च) योजना सम्पन्न भएको वडा को शिफारिस  पत्र  सलग्न  गर्नु पर्नेछ ।