योजनाको रकम माग गर्ने बेला पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

  • खर्च सार्वजनिकगरि सो को प्रतिलिपि 
  • खर्चको सम्पूर्ण बिल भरपाई
  • अनुगमन समितिको सिफारिस 
  • उपभोक्ता समितिको निर्णय 
  • रकम मागको  निवेदन 
  • रु ३,००,००० (तिन लाख )  भन्दा माथिका  योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा होडिंङ्ग बोर्ड लगाइएको हुनुपर्ने  र त्यो सहितको योजनाको फोटो  समेत सलग्न राखिएको हुनुपर्ने