योजनाको बैंक खाता खोल्दा आवश्यकपर्ने कागजातहरु

  • उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि 
  • उपभोक्ता समितिको निवेदन
  • दस्तखत नमुना कार्ड ( अध्यक्ष ,सचिव ,कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखत )
  • एक -एक  प्रति फोटो 
  • उपभोक्ता समितिको छाप 
  • नागरिकताको  फोटोकपी