तानसेन नगरपालिकाको कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको नमुना प्रदर्शन