आ.व. ०७३/०७४ को कार्तिक महिना सम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन